පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය – Pallemorugama Jayawardhana Sri Sumangalaramaya Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය - Pallemorugama Jayawardhana Sri Sumangalaramaya Viharaya
පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය – Pallemorugama Jayawardhana Sri Sumangalaramaya Viharaya
Photo by : Sujeeva Sampath

අඹේපුස්ස සිට අලව්ව නගරය හරහා කිලෝමීටර් 13 ක් දුරින් බුජ්ජොමුව පිහිටා තිබේ. පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය පිහිටා ඇත්තේ වයඹ පළාතේ මායිමේ මහා ඔයට මායිම්ව ඇති බුජ්ජොමුවහි ය.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

පල්ලෙමොරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලමාරාම විහාරයේ ටැම්පිට විහාරයක් පවතින නමුත් අවාසනාවකට මෙන් භූමිය පුරවා ඇති අතර ටැම්පිට විහාරයේ ගල් කණු වටකොට පසුකලෙක පවුරක් තනා ඇත. එබැවින් අද එය මහනුවර යුගයේ ඉදිකරන ලද සාමාන්‍ය ප්‍රතිමාගෘහයක් ලෙස දැකිය අද හැකිය. මෙම ටැම්පිට විහාරයේ ප්‍රමාණය මීටර් 4.21 × 3.48 කි.

separator divider

Bujjomuwa lies 13 kilometers away from Ambepussa through the town of Alawwa. Pallemorugama Jayawardhana Sri Sumangalaramaya Viharaya lies in Bujjomuwa bordering Maha Oya on the border of the North Western Province.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

A Tampita Viharaya exists in the Pallemorugama Jayawardhana Sri Sumangalaramaya Viharaya but unfortunately the ground has been filled up and a wall has been encompassing the stone pillars of the Tampita Viharaya. Therefore today it is seen as a normal image house built during the Kandyan era. The image house is 4.21×3.48 meters in size.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


පල්ලෙමෝරුගම ජයවර්ධන ශ්‍රී සුමංගලාරාමය විහාරය රියදුරු දිශාවන්

අඹේපුස්ස සිට පල්ලෙමෝරුගම විහාරය දක්වා
හරහා :අලව්ව
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 13
ගතවන කාලය : විනාඩි 20
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com