Mahailuppallama Buddha Statue (මහඉලුප්පල්ලම බුදු පිළිමය)

Mahailuppallama Buddha Statue (මහඉලුප්පල්ලම බුදු පිළිමය)

A standing Buddha image 1.78 meters in height possibly belong yo 2nd -4th centuries of Amaravati marble, discovered from Mahailluppallama is now in the Anuradhapura museum. When building a model farm on a land belonging to the Agriculture Faculty, University of Peradeniya, the bulldozer used for levelling the land hit the statue which lay buried for centuries on the 23rd of March, 1946.

Read More
Yathuru Pokuna (Key Pond) of Abhayagiriya Monastery - අභයගිරිය යතුරු පොකුණ

Yathuru Pokuna (Key Pond) of Abhayagiriya Monastery – අභයගිරිය යතුරු පොකුණ

This Yathuru Pokuna has the best resemblance to a key. The staircase down to the pond starts from the bit part of the key and takes a sharp right angle turn in the middle of the steps and the stairs continue along the shaft of the key. The circular pond at the end of the stairs represent the bow of the key. On the other 2 ponds, the stairs start at the shaft part of the key which takes you directly down to the pond with no bit part of the key.

Read More
Ruins of Puliyankulama Pabbata Viharaya in Anuradhapura as seen in 1896.

Ruins of Puliyankulama Pubbarama Pabbata Viharaya in Anuradhapura (අනුරාධපුර පුලියන්කුලම පබ්බත විහාරය පුරාවිද්‍යා නටබුන්)

Puliyankulama (Puliyankulam) Pubbarama is an ancient Buddhist monastery made in the form of a pabbata vihara architecture lying on the outskirts of Anuradhapura on the Anuradhapura – Rambewa road (towards Jaffna),.

Read More
Yathuru Pokuna (Key Pond) at Ruwanweli Maha Seya Monastery

Yathuru Pokuna (Key Pond) at Ruwanweli Maha Seya Monastery (රුවන්වැලි මහා සෑය අසළ යතුරු පොකුණ)

Yathuru Pokuna at Ruwanweli Maha Seya is quite large and made of stone blocks. Perfectly carved blocks of stones have been tightly fitted together to create the pond. The pond gradually enlarges itself from the bottom to the top. No historical information is found of the pond

Read More
Yathuru Pokuna I (Key Pond) of Jetavanaramaya Monastery - ජේතවනාරාමයේ යතුරු පොකුණ I

Yathuru Pokuna I of Jetavanaramaya Monastery : Key Pond (ජේතවනාරාමයේ යතුරු පොකුණ I)

The steps of the pond is made of granite and the side walls as well the pond is made of bricks. The pond gradually enlarges itself from the bottom to the top. It is believed that this pond has been built to supply the water needs of the priests of the Diyasen Paya Chapter House (Uposthagara) of the Jethawanaramaya Monastery.

Read More
A the stupa mound which has not be restored yet at the Galmaduwa Rajamaha Viharaya in Hingurana

වවුනියාවේ නොච්චිමොට්ටායි බෞද්ධ නටබුන්

1979 වර්ෂය සඳහා වූ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්ගේ පරිපාලන වාර්තාවේ වව්නියාවේ නොච්චිමොට්ටායි හි පරංගි ආරු ආසන්නයේ අර්ධ වශයෙන් විනාශ වූ ස්තූපයක් සහ තවත් ගොඩනැගිල්ලක නටබුන් පිලිබඳ විස්තරක් ඇතුලත්කො ට ඇත.

Read More
The new Kovil being built on the possible site of rock pillars discovered by the Archaeological Department in 1979. This site is possibly already lost to the Buddhists

වවුනියාවේ පරනට්ටකල් බෞද්ධ නටබුන්

පරණට්ටම් කල්ලු ගම්මානයේ රජයේ දෙමළ පාසලට පැමිණේ. පාසල ඉදිරිපසින් හා යාර 50 ක් පමණ ඈතින් පිහිටි පුරාණ යුගයේ ගල් කණු සහිත තල් අතු වහලයක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් ඇත. කුළුණක උස අඩි 7 අඟල් 3ක් හා පැත්තක පළල අඟල් 11 කි. ඉපැරණි දොර උළුවහු දෙකකට අයත් ගල් එකිනෙකට හුවමාරු කර වර්තමාන ගොඩනැගිල්ලේ දොරටුවේ භාවිතා කර ඇත. ඉපැරණි ප්‍රතිමා ගෘහයකට අයත් තවත් ගල් කඩා එම ස්ථානයේ ගොඩගසා ඇත.

Read More
Thandikulam Buddhist Ruins In Vavuniya - වවුනියාවේ තන්ඩිකුලම් බෞද්ධ නටබුන්

වවුනියාවේ තන්ඩිකුලම් බෞද්ධ නටබුන්

කඩිකුලම් හි පුරාණ භූමිය වවුනියා-යාපනය මාර්ගයේ සැතපුම් 2 ක් පමණ ගමන් කර පසුව කඩිකුලම් වැව් කණ්ඩිය ඔස්සේ සැතපුම් 1½ ක් පමණ ගමන් කර නීතිඥයෙකුට දිගු කල්බදු පදනම යටතේ ලබා දී ඇති ඉඩමක පවතී.

Read More
Horana Ellekanda Wanahami Guhawa - හොරණ ඇල්ලේකන්ද වනහාමිගේ ගුහාව

හොරණ ඇල්ලේකන්ද වනහාමිගේ ගුහාව

රයිගම් රාජධානිය හා සම්බන්ධ බොහෝ පුරාවෘත්ත හොරණ හෝ හිරඤ්ඤමළය හා සම්බන්ධ වෙනවා. මින් ස්ථානයක් තමයි වනහාමිගේ ගුහාව. මෙම ගුහාව හොරණ නගරයට ඉහළින් පෙනෙන ඇල්ලකන්ද කඳුවැටියේ පිහිටා තිබෙනවා. මෙම කඳුවැටිය අවට ඉතිහාසය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය දක්වා ගමන් කරන බව ද විශ්වාසයක් පවතිනවා.

Read More
Pothgula Ruins near Singha Pokuna of Mihintale - මිහින්තලේ සිංහ පොකුණ අසළ ඇති පොත්ගුල ණටබුන්

Pothgula Ruins near Singha Pokuna of Mihintale – මිහින්තලේ සිංහ පොකුණ අසළ ඇති පොත්ගුල ණටබුන්

Sinha Pokuna is where the one of the best animal carvings of Anuradhapura period can be found in the country. On a higher terrace from Singha Pokuna ruins, about 50 meters away lies another group of buildings hidden from the traveller and unknown to many. This site is called Pothgula (the library).

Read More
Thimbiri Pokuna in Jethawanarama Complex.

Thimbiri Pokuna at Anuradhapura Jethawanaramaya – අනුරාධපුර ජේතවනාරාම භූමියේ තිඹිරි පොකුණ

Timbiri Pokuna (Thimbiri Pond) is considered the largest pond in the Jetavanarama Aramic complex in Anuradhapura. This pond was was first identified Mr. HCP Bell and recorded in the Archaeology report of 1893. However no restoration or archaeological digging has been carried out.

Read More