මනරම් වෙල්යායක් මැද සාදා තිබෙන හබරාදූව මීපේ වෙළමැද අම්බලමට වසර 200කට වැඩි දිගු අතීතයක් තිබේ. අවසන් හුස්ම හෙලමින් සිටි මීපේ අම්බලම 2016 වසරේදී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින්  ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කොට සංරක්‍ෂණය කොට ඇත.  මෙම අම්බලම සතරැස්ය. වහලය කණු සතරකින් දරා සිටී. එය සිංහල උළු යොදා ආවරණය කොට ඇත. 

Tagged with: , ,