අම්පාර – මහියංගණ මාර්ගයේ ගල්ඔය යෝජනා ක්‍රමයේ මායිමේ අම්පාර පුළුකුණාව ගුහා සහ පෞරාණික නටබුන් විශාල වනාන්තරයකින් වැසුනු කන්දක් මත පිහිටා ඇත. කන්දේ දකුණු කෙලවරේ කටාරම් සහිත ලෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් පිහිටා තිබේ.