මොරතොට හිමි ලෙස හඳුන්වන මොරතොට රාජගුරු ශ්‍රී ධම්මක්ඛන්ධ නාහිමි වැලිවිට සංඝරාජ මාහිමියන්ගේ ගෝලනමකි. මොරතොට හිමි කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ (1747 – 1781) රජ දවස අනුනායක පදවියට පත් වූ අතර රාජගුරු ලෙසද පිදුම් ලැබූහ. සැලව විහාරය ගොඩනැගීම මොරතොට හිමියන් විසින් කීර්ති ශ්‍රී …

Selawa Rajamaha Len Viharaya – සැලව රජමහා ලෙන් විහාරය Read more »