උස අනුව සූචිගතකල ශ්‍රී ලංකාවේ දියඇලි නාමාවලිය

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...

ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව ලෝකයේ ඕනෑම රටක වැඩිම දිය ඇලි ගණනක් ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ය. ඇත්තෙන්ම ලංකාවේ වාර්තාගත දිය ඇලි 500ක් පමණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ උත්සාහයක් ගත් ප්‍රථම සංවිධානය LCWF ය. ඔවුන් රටේ දිය ඇලි 382 ක දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කළහ.

මෙම ලැයිස්තුව LCWF දත්ත සමුදාය මත පදනම් වී ඇති නමුත් දිය ඇලි සංක්‍යාව 500 කට පමණ පුළුල්වේ කොට ඇත. සෑම දිය ඇල්ලකටම වැඩි තොරතුරු එක් කර ඇති අතර බොහෝ ඒවා ගූගල් සිතියම් වල නිවැරදිව සිතියම් ගත කර ඇත. මුල් දත්ත ගබඩාවේ සිදු වූ සමහර වැරදි ද නිවැරදි කර ඇත. ඉහත දියඇලි වලට අමතරව නම් නොමැති දිය ඇලි 17ක් පමණ ගූගල් සිතියම් වලට හා ඡායාරූප වලට සම්බන්ධ කොට සලකුණු කර ඇත.

මෙම කාර්යය තවමත් අවසන් වී නැති අතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් පමණක් දන්නා තවත් දිය ඇලි බොහෝමයක් තවමත් ලැයිස්තු ගත කර නොමැත. කිසියම් දිය ඇල්ලක් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු ලබා දීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර වෙබ් අඩවි හිමිකරුට දැනුම් දෙන්න.

(*)ලංකා දිය ඇලි කවුන්සිලයේ (LCWF) දිය ඇලි දත්ත සමුදා තොරතුරු වල යම් විෂමතාවයක් (නම, උස හෝ ස්ථානය) පෙන්නුම් කරයි. මෙය විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට දිය ඇල්ලේ තොරතුරු බලන්න.
(**)LCWF දත්ත ගබඩාවේ ලැයිස්තුගත කර නැති දිය ඇල්ලක් පෙන්නුම් කරයි

NumberNameMeters
001Bambarakanda Ella Falls241
002Kalugala Gerandi Ella Waterfall Cluster (**)~240
003Kurundu Oya Ella Falls (Maturata Ella Falls)189
004Diyaluma Ella Falls171
005Mapanana Ella Falls141
006Lakshapana Ella Falls129
007Olu Ella Falls (*)127
008Dun Ella Falls125
009Mahakandura Ella Falls120
010Kirindi Ella Falls116
011Ramboda Ella Falls (Puna Ella) 109
012Uran Watuna Ella Falls - Rathnapura 108
013Demali Ella Falls105
014Ratna Ella Falls (Nawaratna Ella) 101
015Dunsinane Falls100
016Elihatha Ella Falls100
017Galdola Ella Falls100
018Gerandi Gini Ella Falls (*)100
019Nakkavita Ella Falls100
020Aberdeen Falls98
021Devon Falls97
022Devagiri Ella Falls (Diyangiri Ella Falls) 90
023Pulun Ella Falls86
024Dotulu Ella Falls83
025Kalugala Hulan Ella Falls (**)~80
026Pitawala Pathana Ella Fall No 2 (**)~80
027St. Clair's Falls80
028Huluganga Ella Falls75
029Mala Ella Falls75
030Pitawala Pathana Ella Fall No 1 (**)75
031Dehena Ella Falls (Gaslabu Ella)72.9
032Narangas Ella Falls - Kanneliya70
033Alupola Ella Falls68
034Madanagiri Ella Falls67.8
035Dunhinda Ella Falls 63
036Okandagala Ella Falls63
037Alakola Ella Falls60
038Delta Falls60
039Diyawini Ella Falls60
040Godamunne Ella (**)~60
041Helboda Ella Falls60
042Kapura Kanda Ella Falls60
043Mannaketi Ella Falls60
044Meemana Ella Falls60
045Miyunu Ella Falls60
046Nanu Oya Ella Falls60
047Silu Ella Falls 60
048Sitakotuwa Ella Falls60
049Surathali Ella Falls60
050Yaka Andu Ella Falls ( Yaka Handu Ella) 60
051Arambe Ella Falls55.5
052Kotapola Ella Falls 54
053Dodan Ella Falls53
054Ethamala Ella Falls52
055Beruwatte Ella Falls50
056Goxin Falls50
057Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 02 (Dehigolla Ella) (**)~50
058Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 06 (**)~50
059Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 07 (**)~50
060Kirawanagama Dowili Ella (**)~50
061Labookellie Estate Waterfall (**)~50
062Perawella Ella Falls50
063St. Clair's Minor Falls (**)50
064Thaliya Wetuna Ella Falls50
065Upper Hunnas Falls50
066Hunnas Ella Falls48
067Anagimala Ella Falls46
068Alawala Devin Panna Ella Falls (Dunu Mala Ella Falls) 45
069Arawakumbura Dunhinda Ella Falls45
070Balangoda Ranmudu Ella Falls45
071Diyakerella Ella Falls45
072Hathmale Ella Falls 45
073Jodu Ella Falls45
074Mapalalla Ella Falls45
075Pandioya Ella Falls45
076Papol Ella Falls45
077Peessa Ella Falls45
078Rajamale Ella Falls45
079Suduwelikotha Ella Falls45
080Wawulpane Ella Falls45
081Piyangiri Ella Falls44
082Andawala Ella Falls 40
083Doowili Ella Falls - Illumbekanda40
084Doowili Ella Falls - Kalthota 40
085Nalagana Ella Falls40
086Ravan Ella Falls40
087Watawala Ella Falls40
088Thiruwanam Ella Falls39
089Kaluwala Ella Falls - Ulugala38
090Puwakmal Ella Falls (Sita Oya Ella)37
091Welanda Ella Falls37
092Wanduramala Ella Falls35
093Unagolla Ella Falls33
094Ballamala Ella Falls32
095Lanka Ella Falls32
096Ahasbokku Ella Falls30
097Ahupini / Asupini Ella Falls30
098Alakolagala Ella Falls30
099Aradunu Ella Falls30
100Bomburu Ella Falls30
101Bopath Ella Falls30
102Dalveen Falls (*)30
103Dehigala Ella Falls30
104Dehigolla Ella Falls30
105Diya Egirena Ella Falls30
106Diyathiri Ella Falls30
107Dodan Gallena Ella Falls30
108Doowili Ella Falls - Dellawa30
109Doowili Ella Falls - Udagama30
110Dorowana Ella (**)~30
111Doturugala Ella Falls30
112Ellapita Ella Falls (*)30
113Gal Oruwa Ella Falls30
114Galboda Ella Falls30
115Hakkkunu Ella Falls - Halgolla (**)30
116Handun Ella30
117Hathdinnath Ella Falls (*)30
118Kaluwawetuna Ella Falls30
119Kanabadu Ella Falls30
120Kandu Ella Falls30
121Kuda Ella Falls30
122Lebanon Estate waterfall No 1 (**)~30
123Lemastota Oya Ella Falls30
124Lihiniyan Kelina Ella Falls30
125Lover?s Leap Falls30
126Malmora Ella Falls30
127Meeyan Ella Waterfall (**)30
128Menik Ganga Dunhinda Ella Falls (*)30
129Mohini Ella Falls30
130Palagolla Ella Falls30
131Papulagala Ella Falls30
132Rikilla Ella Falls30
133Sampath Ella Falls30
134Seethalakanda Ella Falls30
135Walawe Ganga West Falls (Hulan Ella) 30
136Hathe Ella (**)28
137Aggra Ella Falls25
138Aggra Upa Ella Falls25
139Baduraliya Namal Ella Falls25
140Doowili Ella Falls - Maduwanwela 25
141Elgin Falls25
142Gatmore Ella Falls / Sri Pada Ella Falls / Adams Peak Ella Falls (*)25
143Lihiniyandola Ella Falls25
144Moray Falls (**)~25
145Sapugahadola Ella (Sapugaharoda Ella)25
146Bandigewatta Ella Falls24
147Dumpeella Ella Falls24
148Elgin Front Falls24
149Poonkanda Ella (**)24
150Doowili Ella Falls - Lankagama 23
151Elgin Estate Falls I23
152Galwala Ella Falls23
153Gorok Ella Falls23
154Handapan Ella Falls - Rakwana23
155Kabaragoi Ella Falls23
156Mana Ella Falls23
157Ravana Ella Falls Upper 23
158Baker's Falls22
159Sipirimala Ella Falls22
160Wewassa Ella Falls22
161Alikola Oya North (Wishari Ella) / South Falls20
162Delwala Ella Falls20
163Dessford Falls20
164Diviya Ella Falls20
165Diyagalla Ella Falls20
166Diyan Ella Falls20
167Dumbara Ella Falls20
168Ganthuna Ella Falls20
169Glassaugh Falls20
170Gollumpana Ella Falls20
171Heeran Ella Falls20
172Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 04 (**)~20
173Kudalu Ella Falls20
174Lakshapana Kuda Ella Falls20
175Lankagama Uran Wetuna Ella Falls20
176Lebanon Estate waterfall No 2 (**)~20
177Lenkiri Ella Falls (*)20
178Manella Maha Ella Falls20
179Ranpuhulan Ella Falls20
180Unaoya Ella Falls20
181Walankanda Ella Falls20
182Wee Oya Ella Falls (**)20
183Wishari Ella Falls ( Alikola Oya North Ella Falls) 20
184Ellepola Ella Falls18
185Karalu Ella Falls18
186Kiri Ella Falls18
187Maduwanwela Aralu Ella Falls18
188Meddekanda Ella Falls18
189Minuwan Ella Falls18
190Polwatta Amuran Ella Falls (**)18
191Watagoda Ella Falls18
192Doowili Ella Falls - Neluwa 17
193Lankagama Brahmana Ella Falls17
194Wedan Ella Falls17
195Doowili Ella Falls -Thambalagama16
196Ethiniwala Ella (Elamulla Ella) - Mandaramnuwara (**)16
197Mara Kapu Ella Falls16
198Wathugala Ella Falls16
199Aanda Ella Falls15
200Anda Ella Falls15
201Atupola Ella Falls I15
202Demala Ella (**)15
203Gerandi Rikili Ella Falls 15
204Haldummulla Ella (**)~15
205Kahatagolla Ella Waterfall 01 (**)~15
206Kahatagolla Ella Waterfall 04 (**)~15
207Katu Kitul Ella Falls15
208Kirinda Ella Falls15
209Kosgama Ella Falls (**)~15
210Kotapola Biso Ella Falls15
211Masimbula Ella Falls (*)15
212Penapusnawa Ella Falls15
213Punagala Ella Falls (*)15
214Punahela (Suramba) Ella Falls 15
215Rahas Ella Falls15
216Ramboda Oya Pahala Ella Falls 15
217Ranugalla Dunhinda Ella Falls15
218Rassadola Ella Falls15
219Ratawaldola Ella Falls15
220Rotumba Biso Ella Falls (**)~15
221Thummodara Ranmudu Ella Falls15
222Udavadiya Ella Falls15
223Walltream Falls15
224Watawala Namal Ella Falls15
225Wegala Ella Falls (**)~15
226Wegala Watte Ella Falls - Elkaduwa (*)15
227Wewal Ella Falls15
228Yakage Ella Falls15
229Ginigedara Ella Falls14
230Kalupahana Ella Falls14
231Kumbaloluwa Ella Falls14
232Kurunduwala Ella Falls (*)14
233Pareiyan Ella Falls14
234Thattu Ella - Lankagama (**)14
235Kitul Ella Falls13
236Alibodadola Ella Falls12
237Ambanganga Ella Falls12
238Andahelena Ella Falls12
239Andanwala Ella Falls12
240Anguruwawala Ella Falls12
241Atupola Ella Falls II12
242Bandura Ella Falls12
243Dehikada Ella Falls12
244Doowili Ella Falls -Bambaraweldola12
245Ellaggala Ella Falls12
246Gabada Ella Falls12
247Gonnan Ella Falls12
248Kaluwara Ella Falls12
249Kanawandum Ella Falls12
250Kopi Ella Falls12
251Kumbaloluwa Edaruthel Ella Falls12
252Magan Ella Falls12
253Mapala Ella Falls12
254Mount Vernon Falls12
255Nanda Weti Ella Falls12
256Napath Ella Falls12
257Naya Dola Ella Falls12
258Piduruthalagala Ella Falls12
259Rajanawa Ella Falls12
260Ramboda Oya Ihala Ella Falls12
261Theli Ella Falls12
262Uma Oya Ella Falls12
263Upper Elgin Falls12
264Welwaththa Ella Falls12
265Windy Corner Falls (**)12
266Allawaththagoda Naya Kadura Ella Falls11
267Hathbili Ella Falls11
268Lankagama Kekuna Ella Falls11
269Thotas Ella Falls11
270Victoria Falls11
271Bambarabotuwa Ella Falls10
272Dambora Ella Falls10
273Devathura Ella Falls10
274Elgin Estate Falls II10
275Galpihilla Ella Falls10
276Gedaramada Ella (Ellegala Ella) (**)~10
277Glen Falls10
278Gonawati Ella Falls10
279Halkadura Ella Falls10
280Hathbamba Ella Fall (**)~10
281Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 03 (**)~10
282Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 05 (Katahera Ella) (**)~10
283Kirindioya Ella Falls10
284Kudalu Oya Ella (**)10
285Mahapokuna Mahakandura Ella Falls - Kotmale10
286Makeli Ella Falls10
287Managampala Ella Falls10
288Manamala Dola Ella Falls10
289Mini Ella Falls10
290Munangala Ella Falls10
291Nelugolla Ella Falls10
292Rukmal Ella Falls10
293Sera Ella Falls10
294Udakanda Ella Falls10
295Wambatuhena Ella Falls10
296Wawulagala Ella Falls10
297Windsor forest Falls10
298Alupotha Ella Falls9
299Berry?s Falls9
300Elladola Ella Falls9
301Halmahi Ella Falls9
302James Tailor Falls (Dara Ella)9
303Katuwel Ella (**)~9
304Malpudana Ella Falls9
305Nagarak Ella Falls (*)9
306Pankandura Ella Falls ( Minee Ella ) 9
307Ravana Ella Falls Lower (Bambaragama Fall)9
308Aliya Wetuna Ella - Bolthumbe (**)~8
309Beraliya Dola Ella Falls8
310Dahaigala Ella Falls8
311Doowili Ella Falls - Balangoda8
312Doowili Ella Falls - Pitakale8
313Elegipitiya Ella Falls8
314Galamuna Ella Falls8
315Gerandi Ella Falls8
316Kande Dola Ella Falls8
317Kande Sudu Ella Falls8
318Katabula (Kataboola) Estate Ella Falls8
319Marakkala (Kaluwala) Ella Falls8
320Nagadowa Ella Falls (*)8
321Opalgala Ella Falls - Number 2 (**)~8
322Tudugala Ella Falls8
323Umage Ella Falls8
324Viharamaldeniya Ella (**)~8
325Hunukatu Ella Falls7.5
326Baththuluoya Ella Falls7
327Beraliya Galenda Ella Falls7
328Chitramala Ella Falls7
329Hal Ella Falls7
330Haldola Ella Falls7
331Kahatagolla Ella Waterfall 03 (**)7
332Mahadola Ella Falls7
333Nivun Ella Falls7
334Raja Maruna Ella Falls7
335Rathwala Ella Falls7
336Algama Ella Falls (Uduwaka Ella Falls) 6
337Amuwakanda Ella Falls6
338Baba Pallam Ella Falls6
339Brampton Falls6
340Budumaloka Ella Falls6
341Dekinda Ella Falls6
342Deniyaya Brahmana Ella Falls6
343Galpoththawa Ella Falls6
344Hathbinna Ella Falls6
345Kabaragala Ella Falls6
346Kak Ella Waterfall - Mulatiyana (**)~6
347Katugas Ella Falls6
348Kuda Dunhinda Ella Falls6
349Morahela Ella Falls6
350Opalgala Ella Falls - Number 46
351Palingu Ella Falls6
352Pareitota Ella Falls6
353Pathanoya Ella Falls6
354Puna Ella6
355Rakka Fall (**)~6
356Ramboda Oya Meda Ella Falls6
357Rambukpotha Ella Falls6
358Rathninda Ella Falls6
359Slab Rock Falls6
360St Kumbs Falls6
361Uduwaka Ella Falls6
362Upper Galdola Ella Falls - Rakwana (**)~6
363Wadakada Ella Falls6
364Willara Ella Falls6
365Bihiri Ella Falls5
366Diyabetma Ella Falls5
367Dodawatta Ella Falls 5
368Dummala Ella Falls5
369Dumpus Ella Falls5
370Ethawetunu Ella Falls 5
371Gal Ekka Ella Falls5
372Galagama Ella Falls (*)5
373Galgediyana Ella Falls5
374Gurugalla Ella Falls5
375Hakgala Ella Falls5
376Indala Ella Falls5
377Kahanawita Ella Falls (**)~5
378Kahatagolla Ella Waterfall 02 (**)5
379Madola Ella Falls5
380Molan Ella Falls5
381Obada Ella Falls (**)~5
382Pahanthuda Ella (**)5
383Pilituda Ella Falls5
384Uduwara Ella Falls - Uduwara5
385Wee Kotana Ella Falls - Deraniyagala (**)~5
386Alagiyawanna Ella Falls / Bopagama Ella Falls4
387Balakaduwa Ella Falls (*)4
388Ella Uda Ella Falls ( Hanwella Kahana Ella)4
389Elle Gedara Ella Falls (*)4
390Elle Wala Ella Falls 4
391Fairlawn Falls (*)4
392Kaluwala Ella - Wellawaya (**)~4
393Kekunadola Ella Falls4
394Kumari Ella Falls4
395Makulu Ella Falls4
396Malalpola Ella Falls4
397Miniran Ella Falls4
398Nagaha Ella Falls4
399Rathu Palama Ella - Kolambagama (**)4
400Samanala Ella Falls4
401Uttumvu Ella Falls4
402Watawala Ella Falls - Deraniyagala (**)~4
403Yatawatta Biso Ella Falls4
404Hewainna Ella Falls (**)~3.5
405Angutumiti Ella Falls3
406Bambarakiri Ella Falls3
407Bambarun Gahana Ella Falls3
408Batakotuwala Ella Falls3
409Bisodola Ella Falls3
410Bo Ella Falls3
411Buluthota Ella Falls3
412Deiyagala Ella Falls3
413Deraniyagala Kekuna Ella Falls3
414Edandu Ella Falls/ Eastern3
415Edandu Ella Falls/ Western3
416Hakgedi Ella Falls (**)3
417Julee Ella Falls 3
418Kelvin Falls3
419Kosgaha Dola Ella Falls 3
420Lahupana Ella Falls3
421Lendola Ella Falls3
422Little Princess Falls3
423Meemure Ella Falls3
424Monarakanda Oya Ella Falls3
425Nagenahira Gorakadeniya Ella Falls3
426Opalgala Ella Falls - Number 1 (**)~3
427Pansala Ella Falls3
428Patta Ella Falls3
429Petiyagala Ella Falls3
430St Andrew's Cascade3
431Tambadola Ella Falls3
432Wedda Peni Ella Falls3
433Wedimalaya Ella Falls3
434Yakabendi Ella Falls3
435Yakdinnawa Ella Falls3
436Adi Hate Wala Ella Falls (**)
437Ashburnham Estate Falls (**)
438Bambaragala Ella (Bambarella Ella) - Balangoda (**)
439Bambarella Saree Ella Falls (**)
440Batahena Ella (**)
441Chandani Ella - Beragala (**)
442Diyaluma (Ihala) Ella Falls (**)
443Diyawetena Ella Falls (**)
444Ella Uda Ella Falls  ( Polgaswatte / Noori Road) (**)
445Ellatota Ella Falls (**)
446Galkanda Ella Falls (**)
447Goraka Ella Falls (**)
448Gurumeti Ella Falls - Balangoda (**)
449Habaraththawa Ella Falls
450Hakurutale Ella Fall (**)
451Handhapan Ella - Udagama
452Hettigama Kanda Ella Falls
453Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 01 (**)
454Kabaragala Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
455Kachchaputa Ella Falls I (**)
456Kachchaputa Ella Falls II (**)
457Kahatagolla Ella Waterfall 05 (**)
458Kaltota Kuda Doowili Ella Falls (**)
459Kalupahanawatte Ella Falls (**)
460Kaluwala Ella Falls - Polgaswatte (**)
461Kandamula Ella Falls (**)
462Kotaganga Ella Falls (**)
463Maha Ella and Bala Ella (**)
464Mahadoraliyadda Ella Falls (**)
465Mandaramnuwara Ella II (**)
466Mandawala Ella Falls (**)
467Manella Kuda Ella Falls (**)
468Milla Ella Falls (Gona Wetuna Ella)
469Minimaru Ella  Falls - Dodawatta (**)
470Muwan Vetuna Ella (**)
471Nalini Ella (**)
472Nonpareil Estate Falls (**)
473Opalgala Ella Falls - Number 3 (**)
474Parakumpura Ella Falls (**)
475Queensberry Estate Sub Waterfall No 1 (**)
476Queensberry Estate Sub Waterfall No 2 (**)
477Queensberry Estate Waterfall (**)
478Sudugala Ella Falls (**)
479Thini Oya Ella Falls ( Bisso Ella
480Udawela Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
481Uduwara Ella Falls - Kalupahana (**)
482Warnagala Ella Falls (**)
483Akurukaduwa Ella (**)
484Eden Falls (**)
485Gerandi Ella - Ettampitiya (**)
486Gotuwala Ella (**)
487Hawari Oya Ella (**)
488Jeewan Ella (Deevan Ella) Falls (**)
489Kandahena Falls (**)
490Kirawanagama Ellewala Ella (**)
491Kolapathana Ella (**)
492Maduwalla Kandura Ella (**)
493Mulgama Seethagangula Ella Fall (**)
494Mulgama Seethagangula Uda Ella Fall (**)
495Perumal Ella Falls (**)
496Polgahaarawa Kaluwala Falls (**)
497Radella Rail Bridge Waterfall (**)
498Uma Oya Dunhida Ella (**)
499Weebeddegedara Kandura Ella (**)