නමින් සුචිගතකල ශ්‍රී ලංකාවේ දියඇලි නාමාවලිය

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...

ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව ලෝකයේ ඕනෑම රටක වැඩිම දිය ඇලි ගණනක් ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ය. ඇත්තෙන්ම ලංකාවේ වාර්තාගත දිය ඇලි 500ක් පමණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ උත්සාහයක් ගත් ප්‍රථම සංවිධානය LCWF ය. ඔවුන් රටේ දිය ඇලි 382 ක දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කළහ.

මෙම ලැයිස්තුව LCWF දත්ත සමුදාය මත පදනම් වී ඇති නමුත් දිය ඇලි සංක්‍යාව 500 කට පමණ පුළුල්වේ කොට ඇත. සෑම දිය ඇල්ලකටම වැඩි තොරතුරු එක් කර ඇති අතර බොහෝ ඒවා ගූගල් සිතියම් වල නිවැරදිව සිතියම් ගත කර ඇත. මුල් දත්ත ගබඩාවේ සිදු වූ සමහර වැරදි ද නිවැරදි කර ඇත. ඉහත දියඇලි වලට අමතරව නම් නොමැති දිය ඇලි 17ක් පමණ ගූගල් සිතියම් වලට හා ඡායාරූප වලට සම්බන්ධ කොට සලකුණු කර ඇත.

මෙම කාර්යය තවමත් අවසන් වී නැති අතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් පමණක් දන්නා තවත් දිය ඇලි බොහෝමයක් තවමත් ලැයිස්තු ගත කර නොමැත. කිසියම් දිය ඇල්ලක් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු ලබා දීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර වෙබ් අඩවි හිමිකරුට දැනුම් දෙන්න.

(*)ලංකා දිය ඇලි කවුන්සිලයේ (LCWF) දිය ඇලි දත්ත සමුදා තොරතුරු වල යම් විෂමතාවයක් (නම, උස හෝ ස්ථානය) පෙන්නුම් කරයි. මෙය විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට දිය ඇල්ලේ තොරතුරු බලන්න.
(**)LCWF දත්ත ගබඩාවේ ලැයිස්තුගත කර නැති දිය ඇල්ලක් පෙන්නුම් කරයි

NumberNameMeters
001Aanda Ella Falls15
002Aberdeen Falls98
003Adi Hate Wala Ella Falls (**)
004Aggra Ella Falls25
005Aggra Upa Ella Falls25
006Ahasbokku Ella Falls30
007Ahupini / Asupini Ella Falls30
008Akurukaduwa Ella (**)
009Alagiyawanna Ella Falls / Bopagama Ella Falls4
010Alakola Ella Falls60
011Alakolagala Ella Falls30
012Alawala Devin Panna Ella Falls (Dunu Mala Ella Falls) 45
013Algama Ella Falls (Uduwaka Ella Falls) 6
014Alibodadola Ella Falls12
015Alikola Oya North (Wishari Ella) / South Falls20
016Aliya Wetuna Ella - Bolthumbe (**)~8
017Allawaththagoda Naya Kadura Ella Falls11
018Alupola Ella Falls68
019Alupotha Ella Falls9
020Ambanganga Ella Falls12
021Amuwakanda Ella Falls6
022Anagimala Ella Falls46
023Anda Ella Falls15
024Andahelena Ella Falls12
025Andanwala Ella Falls12
026Andawala Ella Falls 40
027Anguruwawala Ella Falls12
028Angutumiti Ella Falls3
029Aradunu Ella Falls30
030Arambe Ella Falls55.5
031Arawakumbura Dunhinda Ella Falls45
032Ashburnham Estate Falls (**)
033Atupola Ella Falls I15
034Atupola Ella Falls II12
035Baba Pallam Ella Falls6
036Baduraliya Namal Ella Falls25
037Baker's Falls22
038Balakaduwa Ella Falls (*)4
039Balangoda Ranmudu Ella Falls45
040Ballamala Ella Falls32
041Bambarabotuwa Ella Falls10
042Bambaragala Ella (Bambarella Ella) - Balangoda (**)
043Bambarakanda Ella Falls241
044Bambarakiri Ella Falls3
045Bambarella Saree Ella Falls (**)
046Bambarun Gahana Ella Falls3
047Bandigewatta Ella Falls24
048Bandura Ella Falls12
049Batahena Ella (**)
050Batakotuwala Ella Falls3
051Baththuluoya Ella Falls7
052Beraliya Dola Ella Falls8
053Beraliya Galenda Ella Falls7
054Berry?s Falls9
055Beruwatte Ella Falls50
056Bihiri Ella Falls5
057Bisodola Ella Falls3
058Bo Ella Falls3
059Bomburu Ella Falls30
060Bopath Ella Falls30
061Brampton Falls6
062Budumaloka Ella Falls6
063Buluthota Ella Falls3
064Chandani Ella - Beragala (**)
065Chitramala Ella Falls7
066Dahaigala Ella Falls8
067Dalveen Falls (*)30
068Dambora Ella Falls10
069Dehena Ella Falls (Gaslabu Ella)72.9
070Dehigala Ella Falls30
071Dehigolla Ella Falls30
072Dehikada Ella Falls12
073Deiyagala Ella Falls3
074Dekinda Ella Falls6
075Delta Falls60
076Delwala Ella Falls20
077Demala Ella (**)15
078Demali Ella Falls105
079Deniyaya Brahmana Ella Falls6
080Deraniyagala Kekuna Ella Falls3
081Dessford Falls20
082Devagiri Ella Falls (Diyangiri Ella Falls) 90
083Devathura Ella Falls10
084Devon Falls97
085Diviya Ella Falls20
086Diya Egirena Ella Falls30
087Diyabetma Ella Falls5
088Diyagalla Ella Falls20
089Diyakerella Ella Falls45
090Diyaluma (Ihala) Ella Falls (**)
091Diyaluma Ella Falls171
092Diyan Ella Falls20
093Diyathiri Ella Falls30
094Diyawetena Ella Falls (**)
095Diyawini Ella Falls60
096Dodan Ella Falls53
097Dodan Gallena Ella Falls30
098Dodawatta Ella Falls 5
099Doowili Ella Falls - Balangoda8
100Doowili Ella Falls - Dellawa30
101Doowili Ella Falls - Illumbekanda40
102Doowili Ella Falls - Kalthota 40
103Doowili Ella Falls - Lankagama 23
104Doowili Ella Falls - Maduwanwela 25
105Doowili Ella Falls - Neluwa 17
106Doowili Ella Falls - Pitakale8
107Doowili Ella Falls - Udagama30
108Doowili Ella Falls -Bambaraweldola12
109Doowili Ella Falls -Thambalagama16
110Dorowana Ella (**)~30
111Dotulu Ella Falls83
112Doturugala Ella Falls30
113Dumbara Ella Falls20
114Dummala Ella Falls5
115Dumpeella Ella Falls24
116Dumpus Ella Falls5
117Dun Ella Falls125
118Dunhinda Ella Falls 63
119Dunsinane Falls100
120Edandu Ella Falls/ Eastern3
121Edandu Ella Falls/ Western3
122Eden Falls (**)
123Elegipitiya Ella Falls8
124Elgin Estate Falls I23
125Elgin Estate Falls II10
126Elgin Falls25
127Elgin Front Falls24
128Elihatha Ella Falls100
129Ella Uda Ella Falls ( Hanwella Kahana Ella)4
130Ella Uda Ella Falls  ( Polgaswatte / Noori Road) (**)
131Elladola Ella Falls9
132Ellaggala Ella Falls12
133Ellapita Ella Falls (*)30
134Ellatota Ella Falls (**)
135Elle Gedara Ella Falls (*)4
136Elle Wala Ella Falls 4
137Ellepola Ella Falls18
138Ethamala Ella Falls52
139Ethawetunu Ella Falls 5
140Ethiniwala Ella (Elamulla Ella) - Mandaramnuwara (**)16
141Fairlawn Falls (*)4
142Gabada Ella Falls12
143Gal Ekka Ella Falls5
144Gal Oruwa Ella Falls30
145Galagama Ella Falls (*)5
146Galamuna Ella Falls8
147Galboda Ella Falls30
148Galdola Ella Falls100
149Galgediyana Ella Falls5
150Galkanda Ella Falls (**)
151Galpihilla Ella Falls10
152Galpoththawa Ella Falls6
153Galwala Ella Falls23
154Ganthuna Ella Falls20
155Gatmore Ella Falls / Sri Pada Ella Falls / Adams Peak Ella Falls (*)25
156Gedaramada Ella (Ellegala Ella) (**)~10
157Gerandi Ella - Ettampitiya (**)
158Gerandi Ella Falls8
159Gerandi Gini Ella Falls (*)100
160Gerandi Rikili Ella Falls 15
161Ginigedara Ella Falls14
162Glassaugh Falls20
163Glen Falls10
164Godamunne Ella (**)~60
165Gollumpana Ella Falls20
166Gonawati Ella Falls10
167Gonnan Ella Falls12
168Goraka Ella Falls (**)
169Gorok Ella Falls23
170Gotuwala Ella (**)
171Goxin Falls50
172Gurugalla Ella Falls5
173Gurumeti Ella Falls - Balangoda (**)
174Habaraththawa Ella Falls
175Hakgala Ella Falls5
176Hakgedi Ella Falls (**)3
177Hakkkunu Ella Falls - Halgolla (**)30
178Hakurutale Ella Fall (**)
179Hal Ella Falls7
180Haldola Ella Falls7
181Haldummulla Ella (**)~15
182Halkadura Ella Falls10
183Halmahi Ella Falls9
184Handapan Ella Falls - Rakwana23
185Handhapan Ella - Udagama
186Handun Ella30
187Hathbamba Ella Fall (**)~10
188Hathbili Ella Falls11
189Hathbinna Ella Falls6
190Hathdinnath Ella Falls (*)30
191Hathe Ella (**)28
192Hathmale Ella Falls 45
193Hawari Oya Ella (**)
194Heeran Ella Falls20
195Helboda Ella Falls60
196Hettigama Kanda Ella Falls
197Hewainna Ella Falls (**)~3.5
198Huluganga Ella Falls75
199Hunnas Ella Falls48
200Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 01 (**)
201Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 02 (Dehigolla Ella) (**)~50
202Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 03 (**)~10
203Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 04 (**)~20
204Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 05 (Katahera Ella) (**)~10
205Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 06 (**)~50
206Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 07 (**)~50
207Hunukatu Ella Falls7.5
208Indala Ella Falls5
209James Tailor Falls (Dara Ella)9
210Jeewan Ella (Deevan Ella) Falls (**)
211Jodu Ella Falls45
212Julee Ella Falls 3
213Kabaragala Ella Falls6
214Kabaragala Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
215Kabaragoi Ella Falls23
216Kachchaputa Ella Falls I (**)
217Kachchaputa Ella Falls II (**)
218Kahanawita Ella Falls (**)~5
219Kahatagolla Ella Waterfall 01 (**)~15
220Kahatagolla Ella Waterfall 02 (**)5
221Kahatagolla Ella Waterfall 03 (**)7
222Kahatagolla Ella Waterfall 04 (**)~15
223Kahatagolla Ella Waterfall 05 (**)
224Kak Ella Waterfall - Mulatiyana (**)~6
225Kaltota Kuda Doowili Ella Falls (**)
226Kalugala Gerandi Ella Waterfall Cluster (**)~240
227Kalugala Hulan Ella Falls (**)~80
228Kalupahana Ella Falls14
229Kalupahanawatte Ella Falls (**)
230Kaluwala Ella - Wellawaya (**)~4
231Kaluwala Ella Falls - Polgaswatte (**)
232Kaluwala Ella Falls - Ulugala38
233Kaluwara Ella Falls12
234Kaluwawetuna Ella Falls30
235Kanabadu Ella Falls30
236Kanawandum Ella Falls12
237Kandahena Falls (**)
238Kandamula Ella Falls (**)
239Kande Dola Ella Falls8
240Kande Sudu Ella Falls8
241Kandu Ella Falls30
242Kapura Kanda Ella Falls60
243Karalu Ella Falls18
244Katabula (Kataboola) Estate Ella Falls8
245Katu Kitul Ella Falls15
246Katugas Ella Falls6
247Katuwel Ella (**)~9
248Kekunadola Ella Falls4
249Kelvin Falls3
250Kirawanagama Dowili Ella (**)~50
251Kirawanagama Ellewala Ella (**)
252Kiri Ella Falls18
253Kirinda Ella Falls15
254Kirindi Ella Falls116
255Kirindioya Ella Falls10
256Kitul Ella Falls13
257Kolapathana Ella (**)
258Kopi Ella Falls12
259Kosgaha Dola Ella Falls 3
260Kosgama Ella Falls (**)~15
261Kotaganga Ella Falls (**)
262Kotapola Biso Ella Falls15
263Kotapola Ella Falls 54
264Kuda Dunhinda Ella Falls6
265Kuda Ella Falls30
266Kudalu Ella Falls20
267Kudalu Oya Ella (**)10
268Kumari Ella Falls4
269Kumbaloluwa Edaruthel Ella Falls12
270Kumbaloluwa Ella Falls14
271Kurundu Oya Ella Falls (Maturata Ella Falls)189
272Kurunduwala Ella Falls (*)14
273Labookellie Estate Waterfall (**)~50
274Lahupana Ella Falls3
275Lakshapana Ella Falls129
276Lakshapana Kuda Ella Falls20
277Lanka Ella Falls32
278Lankagama Brahmana Ella Falls17
279Lankagama Kekuna Ella Falls11
280Lankagama Uran Wetuna Ella Falls20
281Lebanon Estate waterfall No 1 (**)~30
282Lebanon Estate waterfall No 2 (**)~20
283Lemastota Oya Ella Falls30
284Lendola Ella Falls3
285Lenkiri Ella Falls (*)20
286Lihiniyan Kelina Ella Falls30
287Lihiniyandola Ella Falls25
288Little Princess Falls3
289Lover?s Leap Falls30
290Madanagiri Ella Falls67.8
291Madola Ella Falls5
292Maduwalla Kandura Ella (**)
293Maduwanwela Aralu Ella Falls18
294Magan Ella Falls12
295Maha Ella and Bala Ella (**)
296Mahadola Ella Falls7
297Mahadoraliyadda Ella Falls (**)
298Mahakandura Ella Falls120
299Mahapokuna Mahakandura Ella Falls - Kotmale10
300Makeli Ella Falls10
301Makulu Ella Falls4
302Mala Ella Falls75
303Malalpola Ella Falls4
304Malmora Ella Falls30
305Malpudana Ella Falls9
306Mana Ella Falls23
307Managampala Ella Falls10
308Manamala Dola Ella Falls10
309Mandaramnuwara Ella II (**)
310Mandawala Ella Falls (**)
311Manella Kuda Ella Falls (**)
312Manella Maha Ella Falls20
313Mannaketi Ella Falls60
314Mapala Ella Falls12
315Mapalalla Ella Falls45
316Mapanana Ella Falls141
317Mara Kapu Ella Falls16
318Marakkala (Kaluwala) Ella Falls8
319Masimbula Ella Falls (*)15
320Meddekanda Ella Falls18
321Meemana Ella Falls60
322Meemure Ella Falls3
323Meeyan Ella Waterfall (**)30
324Menik Ganga Dunhinda Ella Falls (*)30
325Milla Ella Falls (Gona Wetuna Ella)
326Mini Ella Falls10
327Minimaru Ella  Falls - Dodawatta (**)
328Miniran Ella Falls4
329Minuwan Ella Falls18
330Miyunu Ella Falls60
331Mohini Ella Falls30
332Molan Ella Falls5
333Monarakanda Oya Ella Falls3
334Morahela Ella Falls6
335Moray Falls (**)~25
336Mount Vernon Falls12
337Mulgama Seethagangula Ella Fall (**)
338Mulgama Seethagangula Uda Ella Fall (**)
339Munangala Ella Falls10
340Muwan Vetuna Ella (**)
341Nagadowa Ella Falls (*)8
342Nagaha Ella Falls4
343Nagarak Ella Falls (*)9
344Nagenahira Gorakadeniya Ella Falls3
345Nakkavita Ella Falls100
346Nalagana Ella Falls40
347Nalini Ella (**)
348Nanda Weti Ella Falls12
349Nanu Oya Ella Falls60
350Napath Ella Falls12
351Narangas Ella Falls - Kanneliya70
352Naya Dola Ella Falls12
353Nelugolla Ella Falls10
354Nivun Ella Falls7
355Nonpareil Estate Falls (**)
356Obada Ella Falls (**)~5
357Okandagala Ella Falls63
358Olu Ella Falls (*)127
359Opalgala Ella Falls - Number 1 (**)~3
360Opalgala Ella Falls - Number 2 (**)~8
361Opalgala Ella Falls - Number 3 (**)
362Opalgala Ella Falls - Number 46
363Pahanthuda Ella (**)5
364Palagolla Ella Falls30
365Palingu Ella Falls6
366Pandioya Ella Falls45
367Pankandura Ella Falls ( Minee Ella ) 9
368Pansala Ella Falls3
369Papol Ella Falls45
370Papulagala Ella Falls30
371Parakumpura Ella Falls (**)
372Pareitota Ella Falls6
373Pareiyan Ella Falls14
374Pathanoya Ella Falls6
375Patta Ella Falls3
376Peessa Ella Falls45
377Penapusnawa Ella Falls15
378Perawella Ella Falls50
379Perumal Ella Falls (**)
380Petiyagala Ella Falls3
381Piduruthalagala Ella Falls12
382Pilituda Ella Falls5
383Pitawala Pathana Ella Fall No 1 (**)75
384Pitawala Pathana Ella Fall No 2 (**)~80
385Piyangiri Ella Falls44
386Polgahaarawa Kaluwala Falls (**)
387Polwatta Amuran Ella Falls (**)18
388Poonkanda Ella (**)24
389Pulun Ella Falls86
390Puna Ella6
391Punagala Ella Falls (*)15
392Punahela (Suramba) Ella Falls 15
393Puwakmal Ella Falls (Sita Oya Ella)37
394Queensberry Estate Sub Waterfall No 1 (**)
395Queensberry Estate Sub Waterfall No 2 (**)
396Queensberry Estate Waterfall (**)
397Radella Rail Bridge Waterfall (**)
398Rahas Ella Falls15
399Raja Maruna Ella Falls7
400Rajamale Ella Falls45
401Rajanawa Ella Falls12
402Rakka Fall (**)~6
403Ramboda Ella Falls (Puna Ella) 109
404Ramboda Oya Ihala Ella Falls12
405Ramboda Oya Meda Ella Falls6
406Ramboda Oya Pahala Ella Falls 15
407Rambukpotha Ella Falls6
408Ranpuhulan Ella Falls20
409Ranugalla Dunhinda Ella Falls15
410Rassadola Ella Falls15
411Ratawaldola Ella Falls15
412Rathninda Ella Falls6
413Rathu Palama Ella - Kolambagama (**)4
414Rathwala Ella Falls7
415Ratna Ella Falls (Nawaratna Ella) 101
416Ravan Ella Falls40
417Ravana Ella Falls Lower (Bambaragama Fall)9
418Ravana Ella Falls Upper 23
419Rikilla Ella Falls30
420Rotumba Biso Ella Falls (**)~15
421Rukmal Ella Falls10
422Samanala Ella Falls4
423Sampath Ella Falls30
424Sapugahadola Ella (Sapugaharoda Ella)25
425Seethalakanda Ella Falls30
426Sera Ella Falls10
427Silu Ella Falls 60
428Sipirimala Ella Falls22
429Sitakotuwa Ella Falls60
430Slab Rock Falls6
431St Andrew's Cascade3
432St Kumbs Falls6
433St. Clair's Falls80
434St. Clair's Minor Falls (**)50
435Sudugala Ella Falls (**)
436Suduwelikotha Ella Falls45
437Surathali Ella Falls60
438Tambadola Ella Falls3
439Thaliya Wetuna Ella Falls50
440Thattu Ella - Lankagama (**)14
441Theli Ella Falls12
442Thini Oya Ella Falls ( Bisso Ella
443Thiruwanam Ella Falls39
444Thotas Ella Falls11
445Thummodara Ranmudu Ella Falls15
446Tudugala Ella Falls8
447Udakanda Ella Falls10
448Udavadiya Ella Falls15
449Udawela Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
450Uduwaka Ella Falls6
451Uduwara Ella Falls - Kalupahana (**)
452Uduwara Ella Falls - Uduwara5
453Uma Oya Dunhida Ella (**)
454Uma Oya Ella Falls12
455Umage Ella Falls8
456Unagolla Ella Falls33
457Unaoya Ella Falls20
458Upper Elgin Falls12
459Upper Galdola Ella Falls - Rakwana (**)~6
460Upper Hunnas Falls50
461Uran Watuna Ella Falls - Rathnapura 108
462Uttumvu Ella Falls4
463Victoria Falls11
464Viharamaldeniya Ella (**)~8
465Wadakada Ella Falls6
466Walankanda Ella Falls20
467Walawe Ganga West Falls (Hulan Ella) 30
468Walltream Falls15
469Wambatuhena Ella Falls10
470Wanduramala Ella Falls35
471Warnagala Ella Falls (**)
472Watagoda Ella Falls18
473Watawala Ella Falls40
474Watawala Ella Falls - Deraniyagala (**)~4
475Watawala Namal Ella Falls15
476Wathugala Ella Falls16
477Wawulagala Ella Falls10
478Wawulpane Ella Falls45
479Wedan Ella Falls17
480Wedda Peni Ella Falls3
481Wedimalaya Ella Falls3
482Wee Kotana Ella Falls - Deraniyagala (**)~5
483Wee Oya Ella Falls (**)20
484Weebeddegedara Kandura Ella (**)
485Wegala Ella Falls (**)~15
486Wegala Watte Ella Falls - Elkaduwa (*)15
487Welanda Ella Falls37
488Welwaththa Ella Falls12
489Wewal Ella Falls15
490Wewassa Ella Falls22
491Willara Ella Falls6
492Windsor forest Falls10
493Windy Corner Falls (**)12
494Wishari Ella Falls ( Alikola Oya North Ella Falls) 20
495Yaka Andu Ella Falls ( Yaka Handu Ella) 60
496Yakabendi Ella Falls3
497Yakage Ella Falls15
498Yakdinnawa Ella Falls3
499Yatawatta Biso Ella Falls4