දිස්ත්‍රික්ක අනුව සූචිගතකල ශ්‍රී ලංකාවේ දියඇලි නාමාවලිය

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...

ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව ලෝකයේ ඕනෑම රටක වැඩිම දිය ඇලි ගණනක් ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ය. ඇත්තෙන්ම ලංකාවේ වාර්තාගත දිය ඇලි 500ක් පමණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ උත්සාහයක් ගත් ප්‍රථම සංවිධානය LCWF ය. ඔවුන් රටේ දිය ඇලි 382 ක දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කළහ.

මෙම ලැයිස්තුව LCWF දත්ත සමුදාය මත පදනම් වී ඇති නමුත් දිය ඇලි සංක්‍යාව 500 කට පමණ පුළුල්වේ කොට ඇත. සෑම දිය ඇල්ලකටම වැඩි තොරතුරු එක් කර ඇති අතර බොහෝ ඒවා ගූගල් සිතියම් වල නිවැරදිව සිතියම් ගත කර ඇත. මුල් දත්ත ගබඩාවේ සිදු වූ සමහර වැරදි ද නිවැරදි කර ඇත. ඉහත දියඇලි වලට අමතරව නම් නොමැති දිය ඇලි 17ක් පමණ ගූගල් සිතියම් වලට හා ඡායාරූප වලට සම්බන්ධ කොට සලකුණු කර ඇත.

මෙම කාර්යය තවමත් අවසන් වී නැති අතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් පමණක් දන්නා තවත් දිය ඇලි බොහෝමයක් තවමත් ලැයිස්තු ගත කර නොමැත. කිසියම් දිය ඇල්ලක් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු ලබා දීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර වෙබ් අඩවි හිමිකරුට දැනුම් දෙන්න.

(*)ලංකා දිය ඇලි කවුන්සිලයේ (LCWF) දිය ඇලි දත්ත සමුදා තොරතුරු වල යම් විෂමතාවයක් (නම, උස හෝ ස්ථානය) පෙන්නුම් කරයි. මෙය විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට දිය ඇල්ලේ තොරතුරු බලන්න.
(**)LCWF දත්ත ගබඩාවේ ලැයිස්තුගත කර නැති දිය ඇල්ලක් පෙන්නුම් කරයි

Badulla District

NumberNameMeters
001Adi Hate Wala Ella Falls (**)
002Akurukaduwa Ella (**)
003Alakolagala Ella Falls30
004Alikola Oya North (Wishari Ella) / South Falls20
005Aradunu Ella Falls30
006Arawakumbura Dunhinda Ella Falls45
007Bambarakanda Ella Falls241
008Chandani Ella - Beragala (**)
009Dehigala Ella Falls30
010Diyabetma Ella Falls5
011Diyaluma (Ihala) Ella Falls (**)
012Diyaluma Ella Falls171
013Diyawetena Ella Falls (**)
014Dorowana Ella (**)~30
015Dumpeella Ella Falls24
016Dun Ella Falls125
017Dunhinda Ella Falls 63
018Ellatota Ella Falls (**)
019Gal Ekka Ella Falls5
020Galkanda Ella Falls (**)
021Gerandi Ella - Ettampitiya (**)
022Gerandi Ella Falls8
023Gotuwala Ella (**)
024Haldummulla Ella (**)~15
025Jeewan Ella (Deevan Ella) Falls (**)
026Kirawanagama Dowili Ella (**)~50
027Kirawanagama Ellewala Ella (**)
028Kirindioya Ella Falls10
029Kuda Dunhinda Ella Falls6
030Kudalu Ella Falls20
031Lanka Ella Falls32
032Maduwalla Kandura Ella (**)
033Mahadola Ella Falls7
034Mana Ella Falls23
035Meemana Ella Falls60
036Milla Ella Falls (Gona Wetuna Ella)
037Nagadowa Ella Falls (*)8
038Nagarak Ella Falls (*)9
039Nalini Ella (**)
040Obada Ella Falls (**)~5
041Pankandura Ella Falls ( Minee Ella ) 9
042Papulagala Ella Falls30
043Piyangiri Ella Falls44
044Polgahaarawa Kaluwala Falls (**)
045Ranpuhulan Ella Falls20
046Ranugalla Dunhinda Ella Falls15
047Ravana Ella Falls Lower (Bambaragama Fall)9
048Ravana Ella Falls Upper 23
049Uduwara Ella Falls - Kalupahana (**)
050Uduwara Ella Falls - Uduwara5
051Uma Oya Dunhida Ella (**)
052Unagolla Ella Falls33
053Walankanda Ella Falls20
054Wanduramala Ella Falls35
055Weebeddegedara Kandura Ella (**)
056Wewassa Ella Falls22
057Wishari Ella Falls ( Alikola Oya North Ella Falls) 20

Colombo District

NumberNameMeters
001Dambora Ella Falls10
002Ella Uda Ella Falls ( Hanwella Kahana Ella)4
003Hewainna Ella Falls (**)~3.5
004Kumari Ella Falls4
005Thummodara Ranmudu Ella Falls15

Galle District

NumberNameMeters
001Anagimala Ella Falls46
002Andahelena Ella Falls12
003Beraliya Dola Ella Falls8
004Deniyaya Brahmana Ella Falls6
005Doowili Ella Falls - Dellawa30
006Doowili Ella Falls - Lankagama 23
007Doowili Ella Falls - Neluwa 17
008Doowili Ella Falls -Bambaraweldola12
009Doowili Ella Falls -Thambalagama16
010Gal Oruwa Ella Falls30
011Hathbinna Ella Falls6
012Hathe Ella (**)28
013Kudalu Oya Ella (**)10
014Lankagama Brahmana Ella Falls17
015Lankagama Kekuna Ella Falls11
016Lankagama Uran Wetuna Ella Falls20
017Lenkiri Ella Falls (*)20
018Malmora Ella Falls30
019Narangas Ella Falls - Kanneliya70
020Nelugolla Ella Falls10
021Pareitota Ella Falls6
022Pathanoya Ella Falls6
023Ratawaldola Ella Falls15
024Suduwelikotha Ella Falls45
025Thattu Ella - Lankagama (**)14
026Viharamaldeniya Ella (**)~8
027Wathugala Ella Falls16

Gampaha District

NumberNameMeters
001Alagiyawanna Ella Falls / Bopagama Ella Falls4
002Alawala Devin Panna Ella Falls (Dunu Mala Ella Falls) 45

Hambantota District

NumberNameMeters
001Sapugahadola Ella (Sapugaharoda Ella)25

Kalutara District

NumberNameMeters
001Ahasbokku Ella Falls30
002Amuwakanda Ella Falls6
003Dalveen Falls (*)30
004Deiyagala Ella Falls3
005Elladola Ella Falls9
006Galpihilla Ella Falls10
007Ginigedara Ella Falls14
008Hathdinnath Ella Falls (*)30
009Julee Ella Falls 3
010Kabaragoi Ella Falls23
011Kapura Kanda Ella Falls60
012Kekunadola Ella Falls4
013Maha Ella and Bala Ella (**)
014Makeli Ella Falls10
015Managampala Ella Falls10
016Manamala Dola Ella Falls10
017Mara Kapu Ella Falls16
018Molan Ella Falls5
019Pansala Ella Falls3
020Pilituda Ella Falls5
021Raja Maruna Ella Falls7
022Rassadola Ella Falls15
023Rathwala Ella Falls7
024Tambadola Ella Falls3
025Thotas Ella Falls11
026Tudugala Ella Falls8

Kandy District

NumberNameMeters
001Ahupini / Asupini Ella Falls30
002Bambarella Saree Ella Falls (**)
003Dehigolla Ella Falls30
004Dekinda Ella Falls6
005Delta Falls60
006Diyakerella Ella Falls45
007Eden Falls (**)
008Gedaramada Ella (Ellegala Ella) (**)~10
009Godamunne Ella (**)~60
010Hakkkunu Ella Falls - Halgolla (**)30
011Huluganga Ella Falls75
012Hunnas Ella Falls48
013Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 01 (**)
014Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 02 (Dehigolla Ella) (**)~50
015Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 03 (**)~10
016Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 04 (**)~20
017Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 05 (Katahera Ella) (**)~10
018Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 06 (**)~50
019Hunnasgiriya Bambaragan Oya Ella 07 (**)~50
020Kabaragala Ella Falls6
021Kahatagolla Ella Waterfall 01 (**)~15
022Kahatagolla Ella Waterfall 02 (**)5
023Kahatagolla Ella Waterfall 03 (**)7
024Kahatagolla Ella Waterfall 04 (**)~15
025Kahatagolla Ella Waterfall 05 (**)
026Kalugala Gerandi Ella Waterfall Cluster (**)~240
027Kalugala Hulan Ella Falls (**)~80
028Kalupahana Ella Falls14
029Kaluwawetuna Ella Falls30
030Kosgama Ella Falls (**)~15
031Kotaganga Ella Falls (**)
032Lebanon Estate waterfall No 1 (**)~30
033Lebanon Estate waterfall No 2 (**)~20
034Mahadoraliyadda Ella Falls (**)
035Morahela Ella Falls6
036Perumal Ella Falls (**)
037Puna Ella6
038Rahas Ella Falls15
039Ratna Ella Falls (Nawaratna Ella) 101
040Sitakotuwa Ella Falls60
041Sudugala Ella Falls (**)
042Uma Oya Ella Falls12
043Upper Hunnas Falls50
044Uttumvu Ella Falls4
045Victoria Falls11
046Wegala Ella Falls (**)~15
047Windsor forest Falls10

Kegalle District

NumberNameMeters
001Algama Ella Falls (Uduwaka Ella Falls) 6
002Baba Pallam Ella Falls6
003Bandura Ella Falls12
004Bo Ella Falls3
005Budumaloka Ella Falls6
006Dehikada Ella Falls12
007Deraniyagala Kekuna Ella Falls3
008Devagiri Ella Falls (Diyangiri Ella Falls) 90
009Diya Egirena Ella Falls30
010Dodawatta Ella Falls 5
011Dotulu Ella Falls83
012Elegipitiya Ella Falls8
013Elihatha Ella Falls100
014Ella Uda Ella Falls  ( Polgaswatte / Noori Road) (**)
015Ellapita Ella Falls (*)30
016Gabada Ella Falls12
017Galgediyana Ella Falls5
018Ganthuna Ella Falls20
019Goraka Ella Falls (**)
020Gorok Ella Falls23
021Handun Ella30
022Kahanawita Ella Falls (**)~5
023Kalupahanawatte Ella Falls (**)
024Kaluwala Ella Falls - Polgaswatte (**)
025Kanawandum Ella Falls12
026Katuwel Ella (**)~9
027Kitul Ella Falls13
028Lahupana Ella Falls3
029Makulu Ella Falls4
030Malalpola Ella Falls4
031Manella Kuda Ella Falls (**)
032Manella Maha Ella Falls20
033Mannaketi Ella Falls60
034Meeyan Ella Waterfall (**)30
035Minimaru Ella  Falls - Dodawatta (**)
036Nakkavita Ella Falls100
037Nalagana Ella Falls40
038Olu Ella Falls (*)127
039Punagala Ella Falls (*)15
040Punahela (Suramba) Ella Falls 15
041Puwakmal Ella Falls (Sita Oya Ella)37
042Rakka Fall (**)~6
043Rikilla Ella Falls30
044Rukmal Ella Falls10
045Samanala Ella Falls4
046Sampath Ella Falls30
047Theli Ella Falls12
048Uduwaka Ella Falls6
049Watawala Ella Falls - Deraniyagala (**)~4
050Wee Kotana Ella Falls - Deraniyagala (**)~5
051Wee Oya Ella Falls (**)20
052Welanda Ella Falls37
053Willara Ella Falls6
054Yakabendi Ella Falls3
055Yakage Ella Falls15

Kurunegala District

NumberNameMeters
001Wadakada Ella Falls6

Matale District

NumberNameMeters
001Andanwala Ella Falls12
002Ashburnham Estate Falls (**)
003Balakaduwa Ella Falls (*)4
004Bambarakiri Ella Falls3
005Bambarun Gahana Ella Falls3
006Dumbara Ella Falls20
007Elle Gedara Ella Falls (*)4
008Halkadura Ella Falls10
009Indala Ella Falls5
010Kaluwara Ella Falls12
011Kande Sudu Ella Falls8
012Kopi Ella Falls12
013Kumbaloluwa Edaruthel Ella Falls12
014Kumbaloluwa Ella Falls14
015Kurunduwala Ella Falls (*)14
016Meemure Ella Falls3
017Minuwan Ella Falls18
018Nagenahira Gorakadeniya Ella Falls3
019Nanda Weti Ella Falls12
020Opalgala Ella Falls - Number 1 (**)~3
021Opalgala Ella Falls - Number 2 (**)~8
022Opalgala Ella Falls - Number 3 (**)
023Opalgala Ella Falls - Number 46
024Pitawala Pathana Ella Fall No 1 (**)75
025Pitawala Pathana Ella Fall No 2 (**)~80
026Rathninda Ella Falls6
027Sera Ella Falls10
028Thaliya Wetuna Ella Falls50
029Wambatuhena Ella Falls10
030Watagoda Ella Falls18
031Wedda Peni Ella Falls3
032Wegala Watte Ella Falls - Elkaduwa (*)15
033Yatawatta Biso Ella Falls4

Matara District

NumberNameMeters
001Alibodadola Ella Falls12
002Baduraliya Namal Ella Falls25
003Batakotuwala Ella Falls3
004Edandu Ella Falls/ Eastern3
005Edandu Ella Falls/ Western3
006Ethamala Ella Falls52
007Hakgedi Ella Falls (**)3
008Hathmale Ella Falls 45
009Kak Ella Waterfall - Mulatiyana (**)~6
010Kande Dola Ella Falls8
011Kosgaha Dola Ella Falls 3
012Kotapola Biso Ella Falls15
013Kotapola Ella Falls 54
014Little Princess Falls3
015Rotumba Biso Ella Falls (**)~15
016Thiruwanam Ella Falls39
017Watawala Namal Ella Falls15

Monaragala District

NumberNameMeters
001Allawaththagoda Naya Kadura Ella Falls11
002Berry?s Falls9
003Elle Wala Ella Falls 4
004Habaraththawa Ella Falls
005Kaluwala Ella - Wellawaya (**)~4
006Kandahena Falls (**)
007Menik Ganga Dunhinda Ella Falls (*)30
008Pareiyan Ella Falls14
009Udavadiya Ella Falls15

Nuwara Eliya District

NumberNameMeters
001Aberdeen Falls98
002Aggra Ella Falls25
003Aggra Upa Ella Falls25
004Alakola Ella Falls60
005Andawala Ella Falls 40
006Angutumiti Ella Falls3
007Atupola Ella Falls I15
008Atupola Ella Falls II12
009Baker's Falls22
010Beraliya Galenda Ella Falls7
011Bomburu Ella Falls30
012Dessford Falls20
013Devathura Ella Falls10
014Devon Falls97
015Diviya Ella Falls20
016Diyagalla Ella Falls20
017Diyathiri Ella Falls30
018Doturugala Ella Falls30
019Dummala Ella Falls5
020Dunsinane Falls100
021Elgin Estate Falls I23
022Elgin Estate Falls II10
023Elgin Falls25
024Elgin Front Falls24
025Ellaggala Ella Falls12
026Ethiniwala Ella (Elamulla Ella) - Mandaramnuwara (**)16
027Galboda Ella Falls30
028Galwala Ella Falls23
029Gatmore Ella Falls / Sri Pada Ella Falls / Adams Peak Ella Falls (*)25
030Glassaugh Falls20
031Glen Falls10
032Gollumpana Ella Falls20
033Gurugalla Ella Falls5
034Hakgala Ella Falls5
035Hakurutale Ella Fall (**)
036Hawari Oya Ella (**)
037Heeran Ella Falls20
038Helboda Ella Falls60
039James Tailor Falls (Dara Ella)9
040Kabaragala Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
041Kandamula Ella Falls (**)
042Katabula (Kataboola) Estate Ella Falls8
043Kelvin Falls3
044Kolapathana Ella (**)
045Kurundu Oya Ella Falls (Maturata Ella Falls)189
046Labookellie Estate Waterfall (**)~50
047Lakshapana Ella Falls129
048Lakshapana Kuda Ella Falls20
049Lemastota Oya Ella Falls30
050Lendola Ella Falls3
051Lover?s Leap Falls30
052Magan Ella Falls12
053Mahakandura Ella Falls120
054Mahapokuna Mahakandura Ella Falls - Kotmale10
055Mandaramnuwara Ella II (**)
056Mandawala Ella Falls (**)
057Mapala Ella Falls12
058Mapalalla Ella Falls45
059Mohini Ella Falls30
060Monarakanda Oya Ella Falls3
061Moray Falls (**)~25
062Mount Vernon Falls12
063Mulgama Seethagangula Ella Fall (**)
064Mulgama Seethagangula Uda Ella Fall (**)
065Nanu Oya Ella Falls60
066Okandagala Ella Falls63
067Palagolla Ella Falls30
068Palingu Ella Falls6
069Parakumpura Ella Falls (**)
070Penapusnawa Ella Falls15
071Perawella Ella Falls50
072Piduruthalagala Ella Falls12
073Poonkanda Ella (**)24
074Queensberry Estate Sub Waterfall No 1 (**)
075Queensberry Estate Sub Waterfall No 2 (**)
076Queensberry Estate Waterfall (**)
077Radella Rail Bridge Waterfall (**)
078Rajamale Ella Falls45
079Ramboda Ella Falls (Puna Ella) 109
080Ramboda Oya Ihala Ella Falls12
081Ramboda Oya Meda Ella Falls6
082Ramboda Oya Pahala Ella Falls 15
083Rambukpotha Ella Falls6
084Ravan Ella Falls40
085Seethalakanda Ella Falls30
086Slab Rock Falls6
087St Andrew's Cascade3
088St Kumbs Falls6
089St. Clair's Falls80
090St. Clair's Minor Falls (**)50
091Udawela Ella Waterfall- Mandaramnuwara (**)
092Upper Elgin Falls12
093Walltream Falls15
094Wedimalaya Ella Falls3
095Windy Corner Falls (**)12
096Yaka Andu Ella Falls ( Yaka Handu Ella) 60

Ratnapura District

NumberNameMeters
001Aanda Ella Falls15
002Aliya Wetuna Ella - Bolthumbe (**)~8
003Alupola Ella Falls68
004Alupotha Ella Falls9
005Ambanganga Ella Falls12
006Anda Ella Falls15
007Anguruwawala Ella Falls12
008Arambe Ella Falls55.5
009Balangoda Ranmudu Ella Falls45
010Ballamala Ella Falls32
011Bambarabotuwa Ella Falls10
012Bambaragala Ella (Bambarella Ella) - Balangoda (**)
013Bandigewatta Ella Falls24
014Batahena Ella (**)
015Baththuluoya Ella Falls7
016Beruwatte Ella Falls50
017Bihiri Ella Falls5
018Bisodola Ella Falls3
019Bopath Ella Falls30
020Brampton Falls6
021Buluthota Ella Falls3
022Chitramala Ella Falls7
023Dahaigala Ella Falls8
024Dehena Ella Falls (Gaslabu Ella)72.9
025Delwala Ella Falls20
026Demala Ella (**)15
027Demali Ella Falls105
028Diyan Ella Falls20
029Diyawini Ella Falls60
030Dodan Ella Falls53
031Dodan Gallena Ella Falls30
032Doowili Ella Falls - Balangoda8
033Doowili Ella Falls - Illumbekanda40
034Doowili Ella Falls - Kalthota 40
035Doowili Ella Falls - Maduwanwela 25
036Doowili Ella Falls - Pitakale8
037Doowili Ella Falls - Udagama30
038Dumpus Ella Falls5
039Ellepola Ella Falls18
040Ethawetunu Ella Falls 5
041Fairlawn Falls (*)4
042Galagama Ella Falls (*)5
043Galamuna Ella Falls8
044Galdola Ella Falls100
045Galpoththawa Ella Falls6
046Gerandi Gini Ella Falls (*)100
047Gerandi Rikili Ella Falls 15
048Gonawati Ella Falls10
049Gonnan Ella Falls12
050Goxin Falls50
051Gurumeti Ella Falls - Balangoda (**)
052Hal Ella Falls7
053Haldola Ella Falls7
054Halmahi Ella Falls9
055Handapan Ella Falls - Rakwana23
056Handhapan Ella - Udagama
057Hathbamba Ella Fall (**)~10
058Hathbili Ella Falls11
059Hettigama Kanda Ella Falls
060Hunukatu Ella Falls7.5
061Jodu Ella Falls45
062Kachchaputa Ella Falls I (**)
063Kachchaputa Ella Falls II (**)
064Kaltota Kuda Doowili Ella Falls (**)
065Kaluwala Ella Falls - Ulugala38
066Kanabadu Ella Falls30
067Kandu Ella Falls30
068Karalu Ella Falls18
069Katu Kitul Ella Falls15
070Katugas Ella Falls6
071Kiri Ella Falls18
072Kirinda Ella Falls15
073Kirindi Ella Falls116
074Kuda Ella Falls30
075Lihiniyan Kelina Ella Falls30
076Lihiniyandola Ella Falls25
077Madanagiri Ella Falls67.8
078Madola Ella Falls5
079Maduwanwela Aralu Ella Falls18
080Mala Ella Falls75
081Malpudana Ella Falls9
082Mapanana Ella Falls141
083Marakkala (Kaluwala) Ella Falls8
084Masimbula Ella Falls (*)15
085Meddekanda Ella Falls18
086Mini Ella Falls10
087Miniran Ella Falls4
088Miyunu Ella Falls60
089Munangala Ella Falls10
090Muwan Vetuna Ella (**)
091Nagaha Ella Falls4
092Napath Ella Falls12
093Naya Dola Ella Falls12
094Nivun Ella Falls7
095Nonpareil Estate Falls (**)
096Pahanthuda Ella (**)5
097Pandioya Ella Falls45
098Papol Ella Falls45
099Patta Ella Falls3
100Peessa Ella Falls45
101Petiyagala Ella Falls3
102Polwatta Amuran Ella Falls (**)18
103Pulun Ella Falls86
104Rajanawa Ella Falls12
105Rathu Palama Ella - Kolambagama (**)4
106Silu Ella Falls 60
107Sipirimala Ella Falls22
108Surathali Ella Falls60
109Thini Oya Ella Falls ( Bisso Ella
110Udakanda Ella Falls10
111Umage Ella Falls8
112Unaoya Ella Falls20
113Upper Galdola Ella Falls - Rakwana (**)~6
114Uran Watuna Ella Falls - Rathnapura 108
115Walawe Ganga West Falls (Hulan Ella) 30
116Warnagala Ella Falls (**)
117Watawala Ella Falls40
118Wawulagala Ella Falls10
119Wawulpane Ella Falls45
120Wedan Ella Falls17
121Welwaththa Ella Falls12
122Wewal Ella Falls15
123Yakdinnawa Ella Falls3

සිංහරාජ වනයේ දියඇලි

සිංහරාජයේ වැසි වනාන්තරයේ දිය ඇලි 19 ක් ඇත. වඩාත් ජනප්‍රිය දිය ඇලි පහත දැක්වේ.

නමඋස (මීටර)
1බඹරවැල්දොළ දූවිලි ඇල්ල12
2බටකොටුව ඇල්ල03
3බෙරලිය දොල ඇල්ල 08
4ලංකාගම බ්‍රාක්මණ ඇල්ල27
5ලංකාගම ගල් ඔරුව ඇල්ල (ගල්දෝරුව ඇල්ල)30
6හත්බින්න ඇල්ල 06
7ඉලුඹකන්ද දූවිලි ඇල්ල40
8ලංකාගම කැකුණ ඇල්ල 11
 ලංකාගම දූවිලි ඇල්ල23
9පුංචි කුමරිය ඇල්ල03
10මල්මෝර ඇල්ල30
11නෙළුගොල්ල ඇල්ල10
12නෙළුව දූවිලි ඇල්ල17
13පතන් ඔය ඇල්ල06
14පිටකැලේ දූවිලි ඇල්ල08
15 සුදුවැලිකොත ඇල්ල45
 ලංකාගම තට්ටු ඇල්ල **14
16ලංකාගම ඌරන් වැටුන ඇල්ල20
17වතුගල ඇල්ල16