Manniththalai Sand Bar Ancient Settlement and Archaeological Sites – මන්නිතලෙයි වැලි පරයේ පුරාණ ජනාවාස හා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.25 out of 5)
Loading...
Map of early settlement sites on the Manniththalai Sand Bar from Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey
Map of early settlement sites on the Manniththalai Sand Bar from Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey

Manniththalai is long stip of sandy land projecting out to the sea from mainland just below Jaffna peninsula. Another sand bar, Ariyalai runs in parallel to Manniththalai originating from the bottom of the Jaffna peninsula. This section of the land has coastal line of 45 kilometers covering 3 sides.

Dr. Ponnampalam Ragupathy in his PhD thesis and its publication as “Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey” in 1987 records 2 archaeologically important sites on this sandy stretch, both lying in the Manniththalai area.

The Manniththalai sand bar is visible from the Jaffna city, but is one of the remote areas of the District with sparse population. lt can be clearly seen from the Ariyalai East archaeological sites. The whole stretch is full of high, shifting sand dunes tall enough to cover huge trees and palmyras.

Pottery distribution is observed sporadically along the 15 km. sand bar stretch that projects towards Jaffna city from Punakari. Vettukkatu, Kavutarimunai, Manniththalai and Kottuppanivu are some of the spots where intensive distribution of artifacts was noticed during our survey.

At Vettukkatu, along the southern coast, Thick Rim Red Ware was found along with Chinese and Islamic ware. Certain spots here yielded a few microlithic flakes and fluted cores of chert and quartz. At Kautarimunai Grooved Rim Ware, was seen along with a very late Black and Red Ware. Many pieces of terracotta smoking pipes were also found here. GRW was found near the near the Manniththalai church too.

The earliest type of pottery in the whole stretch was obtained at Kottuppanivu, located between the Manniththalai church and Kalmunai, the tip of the sand bar. This site is covered with sand dunes in all directions and both the Palk Strait and the Jaffna lagoon could be seen from here. Artifacts like the Early Carinated Black and Red Ware, Historic BRW, Rouletted Ware, Thick Rim Red Ware, lakshmi plaques and beads were found along with structural remains like socket stones of pillars, tiles, etc.

During our first visit, two or three shell-rubble mounds were observed in the spot where we collected ECBRW pieces, but they could not be seen during our second visit, after a year; they may have been covered by the shifting sand dunes.

Out of these pottery sites, Dr. Ragupathy records finding a lot more artifacts including base socket stones of buildings and tiles at Kottuppanivu. Further he observes a , two or three shell-rubble mounds at this site which has been covered during his second visit. These possibly could be stupa mounds of the ancient times and expose an unknown history of Jaffna peninsula. The few pieces of Early Carinated Black and Red Pottery, pieces of Rouletted Ware, and lakshmi plaques easily date this site around the dawn of the Christian era, if not earlier.

The following items are recorded as being discovered at Kottuppanivu site in addition to the pottery.

 1. Iron nails and tools (60 nails were found)
 2. Iron slags
 3. Rubbing stones :granite, sand stones; one seems to be made out of Deccan trap stone.
 4. Socket stone of a pillar
 5. Grooved tiles
 6. Carnelian beads and paste beads
 7. Blue glass beäds
 8. Orange glass beads
 9. Green glass beads
 10. Glass imitation of shell beads; green and yellow in colour
 11. Fragments of other beads
 12. Fragment of a lakshmi plaque coin
 13. Fragment of a coin with Swastika mark
 14. A Roman coin
 15. Fragment of a coin, unidentified
 16. Three microlithic flakes; (quartz and chert)

The following items has been listed as found from the Kautarimunai site other than pottery

 1. Iron nail
 2. Iron slags
 3. Terracotta and stone smoking pipes (a number of them were collected)
 4. Conch shell with a hole on one side
 5. A microlithic flutted core of chert
 6. Carnelian and paste beads

The locations of the above mentioned archaeological import sites on the Manniththalai Sand Bar is given as follows,

Vettukkatu9°33’00″N 80°08’00″E
Mannittalai9°35’10″N, 80°05’25″E
Kautarimunai9°33’55″N, 80°07’10″E
Kottuppanivu9°35’30″N, 80°04’25″E

This report is now over 40 years old and during the the Tamil Terrorist war which lasted for over 30 years, whether any remains can be found is doubtful. However the respective authorities should research on such places and preserve any ancient heritage for the future generations.


මන්නිතලෙයි යනු යාපනය අර්ධද්වීපයට මදක් පහළින් පිහිටි ප්‍රධාන භූමියේ සිට මුහුදට විහිදෙන වැලි පරයකි. තවත් වැලි පරයක් වන අරියලායි, යාපනය අර්ධද්වීපයේ යටින් මන්නිතලෙයි හා සමාන්තරව පවතී. මන්නිතලෙයි භූමියේ පැති 3 ක් ආවරණය වන පරිදි කිලෝමීටර් 45 ක වෙරළ තීරයක්පවතී.

ආචාර්ය පොන්නම්පලම් රගුපති 1987 දී “යාපනයේ මුල් ජනාවාස: පුරාවිද්‍යා සමීක්ෂණයක්” ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කල ඔහුගේ සිය ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධනයේ මන්නිතලෙයි වැලිපරයේ පුරාවිද්‍යාත්මකව වැදගත් ස්ථාන 2 ක් වාර්තා කරයි.

මන්නිතලෙයි වැලි පරය යාපනය නගරයේ සිට ඈතින් දැකගත හැකි කුඩා ජනගහනයක් සහිත දිස්ත්‍රික්කයේ දුර බැහැර ප්‍රදේශයකි. අරියාලෙයි නැගෙනහිර පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන වල සිට එය පැහැදිලිව දැකගත හැකිය. විශාල ගස් හා තල් ගස් ආවරණය වනතරම් උසින් යුත් වැලි කඳු මෙහි පවතී.

කිලෝමීටර 15 ක පරතරයක පැරණි මැටි බඳුන් කැබලි හමුවේ.පූනරින් සිට යාපනය නගරය දෙසට ඇති කරන වැලිපරයයේ වෙට්ටුක්කාටු, කවුටාරිමුනායි, මන්නිතලෙයි සහ කොට්ටුප්පනිවු අපගේ සමීක්ෂණයේදී පුරා වස්තු වැඩි ලෙස හමුවූ ස්ථාන වේ.

දකුණු වෙරළ තීරයේ වෙට්ටුක්කාටු හි මැටි භාජන කොටස් සමග චීන හා ඉස්ලාමීය භාණ්ඩ හමු විය. මෙහි සමහර ස්ථානයන්හි ශිලා පතුරු ආයුධ කොටස් කිහිපයක්, ගිනිගල් සහ පලිඟු කොටස් දැක ගන්නට ලැබිණි. කවුටාරිමුනායි හි ඇලි කැපූ මැටි කැබලි හා කළු සහ රතු මැටි කොටස් දක්නට ලැබුණි. ටෙරකොටා දුම් පයිප්ප කිහිපයක කැබලි ද මෙහි තිබී හමු විය. GRW කොටස් මන්නිතලෙයි පල්ලිය අසල ද හමු විය.

පැරණිතම මැටි භාණ්ඩහමුවුයේ මන්නිතලෙයි පල්ලිය සහ වැලි පරයේ කෙළවර වන කල්මුනායි අතර පිහිටි කොට්ටුප්පනිවුහි ය. මෙම භූමියේ සෑම දිශාවකටම වැලි කඳු වලින් වැසී ඇති අතර පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය සහ යාපනය කලපුව යන දෙකම මෙහි සිට දැක ගත හැකිය. මුල් කාලයට අයත් මැටි භාජන කැබලි වලට අමතරව ලක්ෂ්මි සමරු පලක සහ පබළු වැනි වස්තුන්ද කුළුණු පාදම් ගල් සහ පුවරු වල අවශේෂ මෙහි හමු විය.

අපගේ පළමු සංචාරයේදී, අපි මෙම ස්ථානයේ සිප්පි හුණු සුන්බුන් සහිත ගොඩැලි දෙකක් හෝ තුනක් නිරීක්ෂණය කළ නමුත්, වසරකට පසු අපගේ දෙවන සංචාරයේදී ඒවා දැකිය නොහැකි විය; ඒවා වරින් වර වෙනස්වන වැලි කඳු වලින් ආවරණය වී තිබිය හැකිය.

මෙම පැරණි ජනාවාස ස්ථාන අතරින් කොට්ටුප්පනිවු හි ගොඩනැගිලි වලට අයත් කුළුණු පාදම් ගල් සහ පුවරු වල අවශේෂ ඇතුළු තවත් පුරාවස්තු රාශියක් සොයා ගත් බව ආචාර්ය රගුපති වාර්තා කරයි. මෙම ස්ථානයේ සිප්පි-හුණු සුන්බුන් සහිත ගොඩැලි දෙකක් හෝ තුනක්ද ඔහු නිරීක්ෂණය කරන අතර මේවා පුරාණ ස්තූප ගොඩැලි විය හැකිය. මෙහි හමුවූ මැටි කොටස් හා ලක්ෂ්මී එලක පදනම් කොටගෙන මෙම ජනාවාසය ක්‍රිස්තු වර්ෂ මුල් යුගයේ හෝ ඊටත් එපිට යුගයකට අයත් විහ හැකි බව සටහන් කොට ඇත.

මැටි භාණ්ඩ වලට අමතරව කොට්ටුප්පනිවු ස්ථානයේ තිබී සොයාගත් දෑ පහත සටහන් වේ.

 1. යකඩ ඇන සහ මෙවලම් (ඇන 60 ක් හමු විය)
 2. යපස්
 3. අතුල්ලන ගල්: කළුගල්, වැලි ගල්
 4. කණුවක පාදම් ගලක්
 5. දාර කැපූ මැටි පුවරු
 6. තෝරමල්ලී පබළු
 7. නිල් වීදුරු පබළු
 8. තැඹිලි වීදුරු පබළු
 9. කොළ වීදුරු පබළු
 10. කොළ සහ කහ වර්ණයෙන් වීදුරු අනුකරණය කල සිප්පි පබළු
 11. වෙනත් පබළු වල කොටස්
 12. ලක්ෂ්මි සමරු කාසියක කැබැල්ල
 13. ස්වස්තික ලකුණ සහිත කාසියක කැබැල්ල
 14. රෝම කාසියක්
 15. කාසියක කැබැල්ලක්, හඳුනා නොගත්
 16. මයික්‍රොලිතික් පතුරු තුනක්; (ක්වාර්ට්ස් සහ චර්ට්)

මැටි භාණ්ඩ හැරුණු විට කවුටාරිමුනායි ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් දෑ පහත දක්වා ඇත;

 1. යකඩඇන
 2. යපස්
 3. ටෙරකොටා සහ ගල් දුම් පයිප්ප (ඒවායින් කිහිපයක් එකතු කරන ලදී)
 4. එක් පැත්තක සිදුරක් සහිත හක්ගෙඩි
 5. ගිනිගල් කැබලි
 6. තෝරමල්ලී පබළු

මන්නිතලෙයි වැලි පරයේ ඉහත සඳහන් පුරාවිද්‍යා ස්ථානවල ස්ථාන පහත පරිදි දැක්වේ.

වෙට්ටුක්කාටු9°33’00″N 80°08’00″E
මන්නිතලෙයි9°35’10″N, 80°05’25″E
කවුටාරිමුනායි9°33’55″N, 80°07’10″E
කොට්ටුප්පනිවු 9°35’30″N, 80°04’25″E

මෙම වාර්තාව දැන් අවුරුදු 30 ඉක්මවා ඇති අතර වසර 30 කට වැඩි කාලයක් පැවති දෙමළ ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයෙන් පසුව මෙහි නටබුන් සොයා ගත හැකිද යන්න සැක සහිතය. කෙසේ වෙතත් අදාළ බලධාරීන් මෙවන් ස්ථාන පිළිබඳව පර්යේෂණ කර අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා ඕනෑම උරුමයක් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

Unique discoveries from the Kottuppanivu and Kautarimunai sites from 'Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey'
Unique discoveries from the Kottuppanivu and Kautarimunai sites from ‘Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey’

References

 • Ragupathy, P., 1987. Early settlements in Jaffna : An Archaeological Survey. 1st ed. Madras: Sudarsan Graphics.

Also See

Map of Manniththalai Sand Bar Kottuppanivu Ancient Settlement Site


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


Driving Directions to Manniththalai Sand Bar Kottuppanivu Ancient Settlement Site

From Colombo to Jaffna (route 1) From Colombo to Jaffna (route 2)
Through : Kurunegala – Dambulla – Anuradhapura – Vavuniya
Distance : 400 km
Time to travel   : 7-8 hours
Driving Directions : click here for Google Map
Through : Puttalam – Silawathura – Pooneryn 
Distance : 365 km
Time to travel   : 7-8 hours
Driving Directions : click here for Google Map 
Jaffna town to Manniththalai Sand Bar Kottuppanivu Ancient Settlement Site
Through :
Distance : 11 km
Time to travel  : 20 mins
Driving Directions : click here for Google Map

© www.amazinglanka.com