බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම – Beliatta Walawela Ambalama

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...
බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම - Beliatta Walawela Ambalama
බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම
ඡයාරූපය : Alpha Sri

පුරාණ කාලයේ ජනතාව තැනින් තැනට ගියේ පයින් එහෙම නැත්තම් කරත්තයෙන්.  වන්දනා හෝ වෙළඳාමට ගමින් ගමට යන්න දින ගණන් ගත උනා. එමනිසා තැනින්තැන ගිමන්හල් එහෙම නැත්තම් අම්බලම් බිහි උනා. ඒවා සුලබව භාවිතාවන මාර්ග කේන්ද්‍රගත කරගෙන ගොඩනැගුනේ. අම්බලම් ගොඩනැගීමේදී තෝරා ගත්තේ මගියෙකුට අවශ්‍ය පහසුකම් තිබෙන ස්ථානයක් , එනම් ලිඳක් හෝ දියපහරක් අසල තමයි අම්බලම් ඉදි කෙරුනේ.

ඒ එක්කම මෙම අම්බලම් එම ගම්මානයේ පිරිස එක්තැන් වන ස්ථානයක් ලෙසද වැදගත් උනා. බොහෝ විට අම්බලම් ගොඩනැගුවේ රාජ  අනුග්‍රහය යටතේ හෝ ප්‍රාදේශීය ප්‍රභූවරුන්ගේ අනුග්‍රහයෙන්. එම නිසා මෙම අම්බලම්වල විශාලත්වය හා කලා නිර්මාණ අනුග්‍රහය දුන් පුද්ගලයන්ගේ වත්පොහොසත්කම් අනුව වෙනස් උනා.

වලවෙල අම්බලම තියෙන්නේ බෙලිඅත්ත – හක්මණ මාරිගයේ.  බෙලිඅත්ත සිට කිලෝමීටර 3ක් මෙම මාර්ගයේ ගමන් කල විට ගොඩවෙල හංදිය හමුවෙනවා. මෙම හන්දියේ විශාල බෝ ගහක් තිබෙනවා. මේ බෝ ගහට සම්බන්ද වී කුඩා පූජා ස්ථානයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අම්බලම තිබෙන්නේ මෙම පූජා ස්ථානයටත් විශාල වෙල්යායක් අතරට මැදි වෙලා. හක්මණ සිට ගමන් කරනවානම් ගොඩවෙල හංදියට  කිලෝමීටර 8.5ක් පමණ තිබෙනවා.

වලවෙල අම්බලම තරමක විශාල සෘජුකෝනාශ්‍ර ගොඩනැගිල්ලක්. ඉදිරිපස තරමක් පළල ආලින්දයක් තබෙනවා. ආලින්දයේ මැදින් ගොඩනැගිල්ලට ඇතුලට පිවිසුම සදා තිබෙනවා. ආලින්දයේ සම්පූර්ණ දිගට හිඳ ගැනීමට පිළක් සාදා තිබෙනවා.  අම්බලම තුලත් ඇතුලත බිත්තියේත් දිග අතට පිළක් තිබෙනවා. මෙහි වහලය පළ 2කට සාදා සිංහල උළු සෙවෙලි කර තිබෙනවා.

මෙහි විශෙයක් වන්නේ මෙම අම්බලම අසල තබා සිටින කැටයමෙන් හා ඔපමට්‌ටම් කිරීමෙන් අලංකාර වූ ශෛලමය ජල ටැංකියයි.  මෙය පිටතින් සතරැස් වන අතර කුහරය වෘත්තාකාරයි. මෙම ටැංකියේ කැටයම් අතර 1895 වර්ෂය කැටයම් කර තිබෙනවා. එමනිසා මෙම අම්බලමද  1895 වසරේ සදනලද බව උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්.

මෙම අම්බලමට මීටර 100ක් පමණ බෙලිඅත්ත දෙසට යන විට පොල් වත්තක් අසල අපූර්ව පුවරුවක් තිබෙනවා. පෙර සිටි සිංහලයාගේ උදාරත්වය පිළිබිඹු කරන මෙම පුවරුවේ සඳහන් වන්නේ “මගීන් මෙහි පැමිණ වෑවර කඩාගෙන බී පිපාසය සංසිදුවා ගනු මැනවි” යන්නයි. මෙහි 1928 ජනවාරි 1 යන දිනයද සඳහන්.  දැනට පවතින පුවරුව එතරම් පුරාන නූවත් 1928 සිට මෙම දාන කර්මය මෙහි සිදුවී ඇති බව සිතාගන්නට පුළුවන්.  මෙම පොල් වත්තේ අතින් කඩාගත හැකි උස වෑවර ගස් තිබුන බව කියවෙනවා.  පසුගිය සියවසේ  වලවෙල අම්බලමේ වෙහෙස නිවාගැනීමට නවතන ගැල්  (කරත්ත) කරුවන් වෙනුවෙන් මෙම දාන කර්මය කර ඇති බව කියනවා.

බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම - Beliatta Walawela Ambalama
බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම අසල ඇති කැටයම් ඇති ගලෙන් කෙටූ ජල ටැංකිය.
ඡයාරූපය : Alpha Sri

පුරාණ කාලයේ ජනතාව තැනින් තැනට ගියේ පයින් එහෙම නැත්තම් කරත්තයෙන්.  වන්දනා හෝ වෙළඳාමට ගමින් ගමට යන්න දින ගණන් ගත උනා. එමනිසා තැනින්තැන ගිමන්හල් එහෙම නැත්තම් අම්බලම් බිහි උනා. ඒවා සුලබව භාවිතාවන මාර්ග කේන්ද්‍රගත කරගෙන ගොඩනැගුනේ. අම්බලම් ගොඩනැගීමේදී තෝරා ගත්තේ මගියෙකුට අවශ්‍ය පහසුකම් තිබෙන ස්ථානයක් , එනම් ලිඳක් හෝ දියපහරක් අසල තමයි අම්බලම් ඉදි කෙරුනේ.

ඒ එක්කම මෙම අම්බලම් එම ගම්මානයේ පිරිස එක්තැන් වන ස්ථානයක් ලෙසද වැදගත් උනා. බොහෝ විට අම්බලම් ගොඩනැගුවේ රාජ  අනුග්‍රහය යටතේ හෝ ප්‍රාදේශීය ප්‍රභූවරුන්ගේ අනුග්‍රහයෙන්. එම නිසා මෙම අම්බලම්වල විශාලත්වය හා කලා නිර්මාණ අනුග්‍රහය දුන් පුද්ගලයන්ගේ වත්පොහොසත්කම් අනුව වෙනස් උනා.

වලවෙල අම්බලම තියෙන්නේ බෙලිඅත්ත – හක්මණ මාරිගයේ. බෙලිඅත්ත සිට කිලෝමීටර 3ක් මෙම මාර්ගයේ ගමන් කල විට ගොඩවෙල හංදිය හමුවෙනවා. මෙම හන්දියේ විශාල බෝ ගහක් තිබෙනවා. මේ බෝ ගහට සම්බන්ද වී කුඩා පූජා ස්ථානයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අම්බලම තිබෙන්නේ මෙම පූජා ස්ථානයටත් විශාල වෙල්යායක් අතරට මැදි වෙලා. හක්මණ සිට ගමන් කරනවානම් ගොඩවෙල හංදියට  කිලෝමීටර 8.5ක් පමණ තිබෙනවා.

වලවෙල අම්බලම තරමක විශාල සෘජුකෝනාශ්‍ර ගොඩනැගිල්ලක්. ඉදිරිපස තරමක් පළල ආලින්දයක් තබෙනවා. ආලින්දයේ මැදින් ගොඩනැගිල්ලට ඇතුලට පිවිසුම සදා තිබෙනවා. ආලින්දයේ සම්පූර්ණ දිගට හිඳ ගැනීමට පිළක් සාදා තිබෙනවා.  අම්බලම තුලත් ඇතුලත බිත්තියේත්දි ග අතට පිළක් තිබෙනවා. මෙහි වහලය පළ 2කට සාදා සිංහල උළු සෙවෙලි කර තිබෙනවා.

මෙහි විශෙයක් වන්නේ මෙම අම්බලම අසල තබා සිටින කැටයමෙන් හා ඔපමට්‌ටම් කිරීමෙන් අලංකාර වූ ශෛලමය ජල ටැංකියයි.  මෙය පිටතින් සතරැස් වන අතර කුහරය වෘත්තාකාරයි. මෙම ටැංකියේ කැටයම් අතර 1895 වර්ෂය කැටයම් කර තිබෙනවා. එමනිසා මෙම අම්බලමද  1895 වසරේ සදනලද බව උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්.

මෙම අම්බලමට මීටර 100ක් පමණ බෙලිඅත්ත දෙසට යන විට පොල් වත්තක් අසල අපූර්ව පුවරුවක් තිබෙනවා. පෙර සිටි සිංහලයාගේ උදාරත්වය පිළිබිඹු කරන මෙම පුවරුවේ සඳහන් වන්නේ “මගීන් මෙහි පැමිණ වෑ වර කඩාගෙන බී පිපාසය සංසිදුවා ගනු මැනවි” යන්නයි. මෙහි 1928 ජනවාරි 1 යන දිනයද සඳහන්.  දැනට පවතින පුවරුව එතරම් පුරාන නූවත් 1928 සිට මෙම දාන කර්මය මෙහි සිදුවී ඇති බව සිතාගන්නට පුළුවන්.  මෙම පොල් වත්තේ අතින් කඩාගත හැකි උස වෑවර ගස් තිබුන බව කියවෙනවා.  පසුගිය සියවසේ  වලවෙල අම්බලමේ වෙහෙස නිවාගැනීමට නවතන ගැල්  (කරත්ත) කරුවන් වෙනුවෙන් මෙම දාන කර්මය කර ඇති බව කියනවා.

In ancient times people moved by foot or by carts. Pilgrimages and travel between villages took days and required places ටො rest or sleep the nights. The Ambalama originated to satisfy these needs of the common people and they were built around the most commonly used roads. Generally Ambalam was build at a location which could facilitate the needs of a weary traveller  such as near a well or a stream.

At the same time, the Ambalam became a hub for the people of the village. Often these buildings were built either under royal patronage or with the patronage of local elites. Therefore the size and the artistry of the ambalama varied and depended on the benefactor of the building.

Walawela Ambalama is located in Beliatta – Hakmana road. Traveling along this road 3km from Beliatta you will encounter Godawela Junction.  A large Bo tree is found at this junction. A small temple has been attached to this Bo tree. The Ambalama is located sandwiched between a large paddy field and this temple. If you are coming from Hakmana you have travel about  8.5km to Godawela junction.

Walawela Ambalama is a fairly large rectangular building. It has a fairly wide verandah. The entrance to the building is located in the middle. A ledge has been built along the  entire length of the verandah for seating. There is ledge along the length of the inner wall inside the building as well. and inner wall.

One of the more interesting features of the Ambalama stone the water tank which is decorated with carvings on the sides. This tank is square from outside with a circular hollow. Among the engravings you will find the year 1895 cut in the rock. Therefore it can be assumed that this ambalama was built in 1895.

About 100 meters from the ambalama towards Beliatta, there is a strange notice board near a coconut estate. Reflecting on the nobleness of the former Sinhalese, the board says, ” Travellers enter here and quench your thirst with young coconuts.”  It also has the  date of  January 1, 1928. The present board is not so ancient, and it is possible that this alms-giving had taken place here since 1928. It is said that this coconut estate had short coconut trees which the coconuts could be plucked standing on the ground. It is said that this was for the cartsmen who stopped at the Walawela Ambalama to rest.

බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම - Beliatta Walawela Ambalama
බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම අසල ඇති “මගීන් මෙහි පැමිණ වෑ වර කඩාගෙන බී පිපාසය සංසිදුවා ගනු මැනවි” පුවරුව

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම රියදුරු දිශාවන්

මාතර සිට බෙලිඅත්ත වලවෙල අම්බලම දක්වා
හරහා :තිහගොඩ – හක්මණ
මුළු දුර :කිලෝමීටර 32
ගතවන කාලය  : විනාඩි 45
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න
© www.amazinglanka.com