ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික උරුමය

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

“සියළු ලෝ වැස්සාට වැඩ කොට පරම ශාන්ති කාලයට පැමිණ පිරිනිවන් මංචකයෙහි හොත්තා වූ ලෝහිමි වූ වාදින් අතරින් ශේෂ්ඨ වූ මුණි තෙමේ මහත් වූ දේව සමාගමයෙහි දී එහි සමීපව හිටි ශක්‍රයා හට වදාරන සේක් සිංහබා රජු පිත් තෙල විජය කුමරු අනුගත සත් සීයක් පිරිවෙර ඇතිව ලාට රටින් (අවුත්) ලක්දිව බැස්සේ ය. දේවේන්ද්‍රය මගේ සස්න ලක්දිව්හී පිහිටන්නේ ය. එහෙයින් පිරිවර සහිත උහුද ලංකාවද මොනවට රකුව” යි වදාළ සේක.

දෙවෙන්ද්‍ර තෙමේ තථාගතයන් බස ගෞරවයෙන් ඇසූයේම උපුල්වන් දෙව් රජහට ලංකාරක්‍ෂා භාර කලේ යි. ”

මහාවංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි අග නගර

පඬුවස්නුවර
අනුරාධපුර
පොලොන්නරුව
දඹදෙණිය
යාපහුව
කුරුණෑගල
ගම්පොල
කෝට්ටේ
සීතාවක
මහනුවර
-0-

පුරාවිද්‍යා හා පැරණි ස්ථාන නාම ලැයිස්තුව (සිංහල)

[php]

$i=0;
global $wpdb;
$query = “
SELECT ID,post_title FROM $wpdb->posts
LEFT JOIN $wpdb->term_relationships ON
($wpdb->posts.ID = $wpdb->term_relationships.object_id)
LEFT JOIN $wpdb->term_taxonomy ON
($wpdb->term_relationships.term_taxonomy_id = $wpdb->term_taxonomy.term_taxonomy_id)
WHERE $wpdb->posts.post_status = ‘publish’
AND $wpdb->posts.post_type = ‘post’
AND $wpdb->term_taxonomy.taxonomy = ‘category’
AND $wpdb->term_taxonomy.term_id = 3902
ORDER BY post_title”;
$results = $wpdb->get_results($query);
$duplicates = array(3988,2576,2613,2618,6826,3905,3994,4060,4569,5325,5351,5409,5415,4072,5663,5823,5827,889,894,6989,6998,7010,5974,6003,6017,6022,6060,6070,6073,6076,6080,6353,6329,6353,6371,6441,6422,6520,6568,6678,6645,6722,6727,6733,4521,6868,6874,6856,7152,7181,7195,7218,7227,7277,7325,7392,7390,7395,7417,7443,7460,7468,5455,4064,4516,4563,4552,4537,4547,4544,5758,5761,5772,5776,2446,3883,6012,5356,5397,6199,6222,6424,1369,6590,1316,1323,7120,1252,5433,7674,5716,1211,1352,7795,947,1192,1245);

echo nl2br(“[table style=\”width:100%\”]”);
foreach($results as $row) {
if (!in_array($row->ID,$duplicates)) {
$gen_line=””;
$i=$i+1;
$c1=”[td]”.str_pad($i,3,”0″,STR_PAD_LEFT).”[/td]”;
$c2=”[td][a href=\”/wp/?p=”.$row->ID.”\”]”.trim($row->post_title).”[/a][/td]”;
$gen_line=$c1.$c2.”\r\n”;
$gen_line=”[tr]”.$c1.””.$c2.”[/tr]”;
echo nl2br($gen_line);
}
}
echo nl2br(“[/table]”);

[/php]


© www.amazinglanka.com